โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟในประเทศไทย

Main Article Content

สรินทิพย์ จินดา
สรวงอัยย์ อนันทวิจักษณ์
ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์
อนันต์ ธรรมชาลัย

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและความภักดีของลูกค้าร้านกาแฟในประเทศไทย 2) เพื่อวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟในประเทศไทย และ 3) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของตัวแบบโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แนวคิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และความภักดีของลูกค้าเป็นกรอบการวิจัย พื้นที่วิจัย ประเทศไทยทั้ง 4 ภาค กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคกาแฟในประเทศไทย จำนวน 600 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติพื้นฐานค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและความภักดีของลูกค้าร้านกาแฟในประเทศไทย โดยภาพรวม ทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยระหว่าง (4.46- 4.28)
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจล้วนมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ = 0.764 3. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของตัวแบบโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่า Chi-Square: 2 = 0.864 ค่า 2 /df = 0.844 ค่า GFI = 0.989 ค่า AGFI = 0.966 ค่า RMSEA = 0.000 และค่า CFI = 0.990 ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ ผ่านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ รสชาติของกาแฟมากที่สุด ดังนั้นธุรกิจร้านกาแฟจึงควรพัฒนาตัวแปรดังกล่าวให้มีคุณค่าสูงสุด

Article Details

How to Cite
จินดา ส., อนันทวิจักษณ์ ส., พิภพเอกสิทธิ์ ไ., & ธรรมชาลัย อ. (2024). โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟในประเทศไทย. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, 8(1), 116–132. https://doi.org/10.14456/jeir.2024.8
บท
บทความวิจัย

References

Anderson, S., & Sin, L. G. (2020). The influence of store atmosphere on purchasing decisions and customer satisfaction: A case study at the Pacific Restaurant, Blitar. Journal of the Community Development in Asia (JCDA), 3(3), 70-78.

Anunthawichak, S. & Phiphopaekasit, P. (2022). The Influence of Transformational Leadership, Organizational Commitment, and Job Satisfaction on the Turnover Intention of Modern Trade Business Employees in Thailand. Local Administration Journal,14(4). 415-432.

Arhas, S. H., Suprianto, S., Darwis, M., Saleh, S., Jamaluddin, J., & Nasrullah, M. (2022). Service Quality and Customer Loyalty at Grapari. KnE Social Sciences, 7(5),734-740.

Arun, S. (2019). Relationship between perceptions of image and service quality certifications of coffee shop in Muang, Phitsanulok. Journal of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University, 1(1), 30-44.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297-334.

Hair, J., Black, W.C., Babin, B. J., & Anderson, R.E. (2010). Multivariate Data Analysis (7th Edition). NJ: Prentice-Hall Publication.

Ho, S. C., & Hsu, Y. P. (2022). Paving the Way for Digital Transformation: Investigate Customer Experiences of Using Mobile Apps. Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems, 14(1), 3.

Ibis report. (2011). Ibisworld industry report coffee and snack shops in the US. Retrieved March 15, 2022, from http://www.ibisworld.com

Kelloway, E.K. (2 0 1 5 ). Using mplus for structural equation modeling; A researcher’s guide. CA: Sage Publications.

Klabklay, T. (2021). Influences of Service Quality, Price Fairness, Image and Atmosphere of Premium Cafés on Satisfaction and Word-of-Mouth Intention of Consumers in Bangkok [Master's Thesis, Bangkok University].

Lee, H. J. (2022). A Study on the Effect of Customer Habits on Revisit Intention Focusing on Franchise Coffee Shops. Information, 13(2), 86.

Lee, W. S., Moon, J., & Song, M. (2018). Attributes of the coffee shop business related to customer satisfaction. Journal of Foodservice Business Research, 21(6), 628-641.

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of psychology, 140,1-55.

Limna, P., Siripipatthanakul, S., & Phayaphrom, B. (2021). The Role of Big Data Analytics in Influencing Artificial Intelligence (AI) Adoption for Coffee Shops in Krabi, Thailand. International Journal of Behavioral Analytics, 1(2), 1-17.

Limna, P., Siripipatthanakul, S., & Phayaphrom, B. (2021). The Role of Big Data Analytics in Influencing Artificial Intelligence (AI) Adoption for Coffee Shops in Krabi, Thailand. International Journal of Behavioral Analytics, 1(2), 1-18.

Lin, M. M., Liu, C. S., Jiang, J. S., & Lin, M. H. (2022). A study on the impact of experiential marketing on service quality and customer satisfaction from the perspective of culture creativity. International Journal of Organizational Innovation, 14(4).

Morón, P.J., Madan, S., Cheu, J. Y., Kee, D. M. H., Cheong, L. C., Chin, R. & García, A. P. M. (2022). Effect of Service Quality and Customer Satisfaction on Customer Loyalty: A case study of Starbucks in Malaysia. International journal of Tourism and hospitality in Asia Pasific (IJTHAP), 5(1), 62-74.

Mudjiyanti, R., & Sholihah, M. A. (2022). The Effect of Cafe Atmosphere on Loyalty through Customer Satisfaction. Innovation Business Management and Accounting Journal, 1(1), 20-25.

Mukdavach, O. (2018). Loyalty Programs and Service Quality Factors Affecting Satisfaction, Trust and Loyalty Towards Premium Coffee Shops of Consumers in Bangkok [Master's Thesis, Bangkok University].

Putri, K. A. M. A., & Yasa, N. N. K. (2022). The Role of Customer Satisfaction as Mediating Variable on the Effect of Brand Image towards Coffee Shop Customer’s Repurchase Intention. European Journal of Business and Management Research, 7(2), 149-154.

Ryu, K., Han, H., & Kim, T. (2008). The relationships among overall quick-casual restaurant image, perceived value, customer satisfaction, and behavioral intentions. International Journal of Hospitality Management, 27(3), 459–469.

Shin, C. S., Hwang, G. S., Lee, H. W., & Cho, S. R. (2015). The impact of Korean franchise coffee shop service quality and atmosphere on customer satisfaction and loyalty. Asian Journal of Business Environment, 5(4), 47-57.

Shin, H. H., & Jeong, M. (2022). Redefining luxury service with technology implementation: the impact of technology on guest satisfaction and loyalty in a luxury hotel. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 34(4), 1491-1514.

Taufik, A., Santoso, S., Fahmi, M. I., Restuanto, F., & Yamin, S. (2022). The Role of Service and Product Quality on Customer Loyalty. Journal of Consumer Sciences, 7(1), 68-82.

Xuan, T.Q., Van, D.M., & Tournois, N. (2022). The effects of café servicescape on employee job satisfaction-centered on social interaction, job experience and emotional experience: A study in Vietnam. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 21(2), 197-225.

Vanichbuncha, K. (2009). S tatistics for research (4th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Wattanacheranon, T. (2019) The Influence Service Quality and Brand Image on Customer Satisfaction of Starbucks Coffee in Bangkok [Master's Thesis, Bangkok University].

Yunita, R., Shihab, M. S., Jonas, D., Haryani, H., & Terah, Y. A. (2022). Analysis of The Effect of Servicescape and Service Quality on Customer Satisfaction at Post Shop Coffee Tofee in Bogor City. Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT), 4(1), 66-74.