นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดลพบุรี

Main Article Content

ชนิกานต์ ยงค์สุ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎี (2) เพื่อพัฒนานวัตกรรม และ (3) เพื่อประเมินนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดลพบุรี การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธีพหุระยะ โดยใช้วิธีการเชิงปริมาณเพื่อขยายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดลพบุรี จำนวน 38 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือการวิจัย  ได้แก่  แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามความคิดเห็น ค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ในช่วง 0.6 – 0.8 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งฉบับเท่ากับ 0.927 อยู่ในสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ค่าร้อยละ ฐานนิยม และสถิตินอนพาราเมตริก ได้แก่ ไค-สแควร์
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เคนเดล


ผลการวิจัยพบว่า (1) นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดลพบุรี
มีทั้งหมด 19 นวัตกรรม (2) นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการที่เหมาะสมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดลพบุรี ทั้งหมด 3 นวัตกรรม ตามขอบข่ายงานวิชาการ 5 ด้าน ที่ถูกเลือกมี 3 นวัตกรรม ดังนี้ 1) นวัตกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการบูรณาการหลักสูตร 2) นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามแนว Tip Co 3) นวัตกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (3) การประเมินนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการที่เหมาะสมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดลพบุรี จากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ถูกเลือกมี 3 นวัตกรรมตามขอบข่ายงานวิชาการ คือ 1) นวัตกรรมการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน 2) นวัตกรรมการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดลพบุรี ตามแนว Tip Co และ 3) นวัตกรรมการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดลพบุรี โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Cronbach, L.J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika,16(3), 297-334.

Iamkhrong, S. (2561). A Guidelines for Academic Administration of School in Chainat Province of the Secondary Education Service Area Office 5[Master’s Thesis, Nakhon Sawan Rajabhat University].

Lopburi Provincial Education Office. (2022). Educational Information. Retrieved on August 4, 2022. Accessible From htt://www.lripeo.go.th/

Natun, J. (2013).Educational administration innovation for the small primary schools [Doctoral Dissertation, Silpakorn University].

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education. (2016). Border Area Education Development Plan (2017-2021). Bangkok: Ministry of Education. Prince of Songkhla University.

Prukskorn, W. (2015). The academic affairs administration innovations of basic education school administrator [Doctoral Dissertation, Silpakorn University].