วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2562 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

          กองบรรณาธิการวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

          สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

Published: 2019-11-28

A STUDY OF SUFFERING AND THE CESSATION OF SUFFERING IN THE DHAMMAPADA COMMENTARY

พระครูสมุห์วรวิทย์ ผาสุโก, พระสุนทรกิจโกศล .

4166-4183

THE WAY AND THE RESULT OF DEVELOPING CURRICULUM TO ORIGINATED ELDERLY SCHOOL BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING IN NAKHON SI THAMMARAT

ยุพิน หมื่นทิพย์, มนันชญา จิตตรัตน์, ปิยะพร พรหมแก้ว

4184-4198

SEVENFOLD KALANAMITTA-DHAMMA IN TIPITAKA FOR TEACHERS

พระปิฎกโกศล ., พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย (แสนยโยธิน), ฌานวัฒน์ บุญพิทักษ์

4199-4214

AN ANALYTICAL STUDY ACCORDING TO BUDDHISM SKILLFUL MEANS FO RSELF-RESTRAINT (DAMA)

พระครูสมุทรวชิรานุวัตร ., มนตรี วรภัทรทรัพย์

4230-4249

FACTORS TO CREATE A PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY OF NURSING INSTRUCTORS

จารุวรรณ สนองญาติ, พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, สุทัศน์ เหมทานนท์

4250-4260

THE CONSUMERISM ACCORDANCE WITH BUDDHIST CONCEPT

พระครูธรรมธรไพบูลย์ พิศาลวชิโรภาส, จงกล บุญพิทักษ์

4261-4280

THE STRATEGY ON TEACHER COMPETENCY DEVELOPMENT IN BASIC EDUCATION SCHOOLS ACCORDING TO EDUCATION 4.0

สายสวาท เสาร์ทอง, เด่น ชะเนติยัง

4281-4296

DEVELOPMENT OF ENGLISH READING EXERCISES USING GRAPHIC ORGANIZERS FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

อจลา นุ่นสมบูรณ์, นพวรรณ ฉิมรอยลาภ

4297-4310

A MODEL OF DHARMA PRINCIPLE COMMUNICATION BY INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION THAT AFFECTING HAPPINESS OF BUDDHISTS

พระมหานันทะการณ์ เดือยพิมพ์, วิชิต อู่อ้น

4311-4331

FACTORS INFLUENCING THE QUALITY OF AUDITING ACCOUNTS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF THAILAND

กมล วานิชถาวร, พิเชษฐ์ โสภาพงษ์

4332-4345

FACTORS INFLUENCING THE CORPORATE INCOME TAX VOLUNTARY COMPLIANCE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE ENTREPRENEURS

สุญาณี วจีสัจจ์, พิเชษฐ์ โสภาพงษ์

4346-4363

CHALLENGES FACING THE PEOPLE OF TAMBON CHIANG KHAN DUE TO THE INFLUX OF TOURISTS

นฐกร วงษ์เทราช, ศิวัช ศรีโภคางกุล

4382-4396

FACTORS PREDICTING THE BURDEN IN FAMILY CAREGIVERS OF DEMENTIA PATIENTS

ภาวดี เหมทานนท์, กิตติพร เนาว์สุวรรณ

4409-4424

THE ENCOURAGEMENT OF SELF-CARE BEHAVIOURS MODEL BASED ON OF ACTIVE AGING CONCEPT TO IMPROVE QUALITY OF LIFE FOR SENIORS

นารีรมย์ รัตนสัมฤทธิ์, เรณุมาศ มาอุ่น

4455-4472

THE SCENARIO OF THE EDUCATIONAL MANAGEMENT OF UDON THANI PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN THE NEXT DECADE (A.D. 2019-2028)

สนิท วงศ์แสงตา, นวัตกร หอมสิน, วันทนา อมตาริยกุล

4488-4510

STUDENTS' SATISFACTION ON LEARNING MANAGEMENT USING COMMUNITY LEARNING RESOURCES IN THE MULTICULTURAL AND LOCAL WISDOM COURSE

สุชาดา วงศ์สวาสดิ์, สุชาฎา คล้ายมณี

4511-4526

THE MANAGEMENT STRATEGY OF QUALITY SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION

วีรศักดิ์ ตะหน่อง, พนายุทธ เชยบาล

4527-4542

THE LEGISLATIVE PROBLEMS ABOUT HEARING OF EVIDENCE FROM ELECTRONIC EVIDENCE IN THE CRIMINAL CASE

เจษฎา คำรินทร์, สังเวียน เทพผา

4543-4559

THE MODEL OF ACADEMIC ADMINISTRATION IN UNIVERSITIES TOWARDS EXCELLENCE IN LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC

อำมะนี นอลิน, พิชญ์ ฉายายนต์, อุดม จำรัสพันธุ์

4560-4581

SOCIAL INNOVATION DRIVEN THROUGH NARRATIVE BY ORGANIC WAYS OF LIFE ROLE MODELS

ชญานิษฐ์ วิวัฒนวานิช โอยามา, จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์

4582-4596

THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT MODEL FOR HEALTH SECURITY FUND IN LOCAL THE NORTHEASTERN OF THAILAND

จรัสทิพย์ ดังกิจเจริญ, บุษกร สุขแสน, ธนกฤต ทุริสุทธิ์

4597-4612

THE PROBLEMS AND GUIDELINES FOR PROMOTING OTOP PRODUCTS ON THE BUDDHIST ONLINE MARKET IN UDON THANI PROVINCE

กศิพัฎญ์ ทองแกม, โฆสิต แพงสร้อย

4627-4644

THE POTENTAIL DEVELOPMENT STRATEGIES FOR THE THAI RICE EXPORT INDUSTRY

อัครพงศ์ กรมพลาศักดิ์

4645-4657