AN ANALYTICAL STUDY ACCORDING TO BUDDHISM SKILLFUL MEANS FO RSELF-RESTRAINT (DAMA)

Main Article Content

พระครูสมุทรวชิรานุวัตร .
มนตรี วรภัทรทรัพย์

Abstract

  The Buddhist skillful means for self-restraint had an important role on people in all classes. There was the proper training and the easier usage of this method for all people. The Buddhist skillful means for self-restraint to destroy voracity was 1) Eating a cup overflowing is the giver or the offering. Giving is the easiest way to create goodness. 2) Solitude 24 hrs. Do not limit the time you eat. Giving without time limitations. 3) Sufficiency millionaire Meaning that the rich are real millionaires Not rich because of possessions, money, wealth, but everyone can be a millionaire. This was the Buddhist skillful means for self-restraint to cease greed. The Buddhist skillful means for self-restraint to cease non-forgiveness was 1) change of thoughts, 2) the use of mindfulness in life, and 3) true love defeated by truth. This was the Buddhist skillful means for self-restraint to destroy delusion. When all persons could use the Buddhist principles for self-restraint proper to cease the arising defilement in mind, they got the highest efficiency to decrease more defilement.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
.พ., & วรภัทรทรัพย์ม. (2019). AN ANALYTICAL STUDY ACCORDING TO BUDDHISM SKILLFUL MEANS FO RSELF-RESTRAINT (DAMA). Journal of MCU Nakhondhat, 6(9), 4230-4249. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/223725
Section
Academic Article

References

กัลยา คิดก่อนทำ. (2553). ศึกษาวิเคราะห์ชีวิตในมุมมองของพระพุทธศาสนา. ใน ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล. (2552). จิตวิทยาแนวพุทธ:แนวทางเพื่อการเยียวยาและพัฒนาจิตใจมนุษย์. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 29(4), 188-208.

ธ.ธรรมรักษ์. (2561). ฝึกให้ทานอย่างไร ให้ได้ผล. เรียกใช้เมื่อ 30 ตุลาคม 2561 จาก https://torthammarak.wordpress. com

ธรรมปราโมทย์. (2549). ตามรอยพุทธทาสฉบับสมบูรณ์ ภาคชีวิตผลงาน หลักธรรม. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา.

ธัญทิพย์ วิภาพงศ์ศานต์. (2553). ศึกษาการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานตามแนวทางอริยสัจ 4. ใน วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ถมพร ตะละภัฏ. (2554). การศึกษาวิเคราะห์สัมมาทิฏฐิในการสร้างสันติสุขใจสังคมไทย. ใน วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูภาวนาโพธิคุณ ดร. (สมชาย กนฺตสีโล). (2557). ศีล 5 ที่ท่าน (ยังไม่) รู้จัก. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (2516). พุทธศาสนากับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์.

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ราชบัณฑิต). (2551). พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ “คำวัด”. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาและสถาบันลือธรรม.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2556). การพัฒนาที่ยั่งยืน. (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์.

พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล (เกษนคร). (2554). พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. อุบลราชธานี: ศิริธรรมออฟเซ็ท.

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว). (2543). สัมมาทิฏฐิ รากฐานการพัฒนาชีวิต. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟองทองเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด.

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว). (2551). ศรัทธารุ่งอรุณแห่งสันติภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด.

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว). (2555). ความรู้ประมาณ รากฐานความมั่นคงของพระพุทธศาสนา. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด.

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว). (2555). นักโทษแห่งวัฏฏสงสาร. กรุงเทพมหานคร: บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด.

พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว). (2560). เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง เราสามารถฝึกการให้อภัยได้อย่างไร. เรียกใช้เมื่อ 20 มิถุนายน 2560 จาก www.dmc.tv

พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ. (2542). บริหารความสุข 360 องศา. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สำนักพิมพ์ทันโลกทันธรรม จำกัด.

พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ. (2542). มงคลชีวิต ฉบับ “ธรรมทายาท”. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฐานการพิมพ์จำกัด.

พระมหาสุวิทย์ วิชฺเชสโก. (2541). ทานก้าวแรกแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟองทองเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด.

พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย). (2552). เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 2. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ จำกัด.

เพ็ญแข บัวภา. (2555). การพัฒนาคนไทย ตามนัยพระพุทธศาสนา. ใน สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

วศิน อินทสระ. (2554). ปัญหาน่าสนใจทางพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เม็ดทราย.

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก. (2561). วิธีฝึกใจไม่ให้โกรธ. เรียกใช้เมื่อ 20 มิถุนายน 2561 จาก https://kwamjing.freewebsites.com/ chapter02.htm

สัญญา สัญญาวิวัฒน์. (2541). สังคมวิทยาปัญหาสังคม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุชีพ ปุญญานุภาพ. (2541). คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.

อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน. (2551). พุทธศาสน์แนวปฏิบัติเพื่อชีวิต (Buddhism Practices for a Life). กรุงเทพมหานคร: บริษัท ที คิว พี จำกัด.