THE LANNA BUDDHIST ARTS, CONCEPT AND VALUES IN THE SOCIAL ETHICS ENHANCE : A CASE STUDY IN CHIANG MAI AND LAMPHUN PROVINCES

Main Article Content

พูนชัย ปันธิยะ

Abstract

This research is using participatory action research methodology having done with selecing the 6 Lanna Buddhist Arts temples located in Chiang Mai and Lam Phun provinces. The interview form is used to collect data. This research is of 3 objectives: 1) to study the history, concepts and values ​​of the Lanna Buddhist Arts, 2) to study the Buddha teachings having effected on the creation of Buddhist Arts, 3) to analyze the concept of enhancing social ethics in the systematic conservation of Lanna Buddhist Arts.


          The results were found that:


          On the history, concepts and values ​​of Lanna Buddhist Arts, the arts is related to the creation and expression of human heart’s emotions, feelings, appreciation for the beauty. Therefore, the religious arts is granting many benefits to humans such as : 1) the benefits of living 2) having created mental enjoyment 3) it binds religious faith, for example, Phra Buddha Sihing, a Lanna style, its chest looks like a lion’s chest. On the aspect of Buddha Teaching, it was found that the artist has conveyed the Dharma through Buddhist arts on the basis of faith having led by wisdom by focusing on the principles of truth and rationality based on nature of human life that wants to seek for the happiness and the escape from suffering.


          The Buddhist arts is truly valuable to society in enhancing the social ethics. Such values ​​may vary considerably. In addition to the obvious artistic value, they still generate the educational, historical and even economic values. For instance, the temple opens to many tourists to visit, either it is not the true purpose of the temple, but it is the empirical result. As found in the civilized countries having cultural heritages. Thai architectures have developed from the Buddhist concept. It shows that Buddhism prays the important role over to Thai society.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ปันธิยะพ. (2019). THE LANNA BUDDHIST ARTS, CONCEPT AND VALUES IN THE SOCIAL ETHICS ENHANCE : A CASE STUDY IN CHIANG MAI AND LAMPHUN PROVINCES. Journal of MCU Nakhondhat, 6(9), 4473-4487. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/205192
Section
Research Articles

References

กรมศิลปากร. (2543). พระพุทธรูปสำคัญ. กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร.

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์. (2543). กระบวนการยุติธรรมบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลง. บทบาทอัยการในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน.

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15219/2558 (คดีคลิตี้), 15219/2558 (ศาลฎีกา แผนกคดีสิ่งแวดล้อม 30 ธันวาคม 2558).

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2136/2525, 2136/2525 (ศาลฎีกา 2525).

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 996/2508, 996/2508 (ศาลฎีกา 2508).

คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 259/2554, 259/2554 (ศาลปกครองสูงสุด 6 มิถุนายน 2554).

คิ้วหนา. (20 ธันวาคม 2557). ความตายที่ (ไม่ควร) เงียบงัน. เข้าถึงได้จาก https://myfree zer.wordpress.com/tag/deadly-environment/.

จารุวรรณ พึ่งเพียร. (2553). พุทธศิลป์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย.

ธเนศวร์ เจริญเมือง. (2558). พระญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา (พ.ศ.1782-1854). (พิมพ์ครั้งที่ 2). เชียงใหม่: มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่.

ธวัช ปุณโณทก. (2522). วรรณกรรมอีสาน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

ธานินทร์ กรัยวิเชียร. (2502). การช่วยเหลือทางกฎหมายในต่างประเทศ. วารสารดุลพาห, 1012-1032.

ประพจน์ คล้ายสุบรรณ. (2550). แนวคิดทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในคดีสิ่งแวดล้อม. วารสารวิชาการศาลปกครอง.7(2),11-42.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2500. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

วนิดา ว่องเจริญ. (2537). การดำเนินคดีแพ่งของผู้เสียหายจำนวนมาก. ใน วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรานุช ภูวรักษ์. (2555). หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น รุ่น 10 สถาบันพัฒนาการข้าราชการศาลยุติธรรม. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ห้องสมุดศาลยุติธรรม.

สงวน โชตสุขรัตน์. (2515). ตำนานแก่นจันทร์.ในประชุมตำนานล้านนาไทย. กรุงเทพมหานคร: ป.พิศนาคะการพิมพ์.

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชนุภาพ. (2545). ตำนานพระพุทธเจดีย์. กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าคุรุสภา.

สุนีย์ มัลลิกะมาลย์และคณะ. (2531). การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนทดแทนความเสียหายต่อสุขภาพจากมลพิษ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุรพล ดำริห์กุล. (2542). ล้านนา สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม. เชียงใหม่: บริษัท รุ่งอรุณ พับลิชิ่ง จำกัด.

เสฐียร โกเศศ. (2521). การศึกษาเรื่องประเพณีไทยและชีวิตชาวไทยสมัยก่อน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์คลังวิทยา.

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว. (2549). โบราณวัตถุ-โบราณสถานในวัดล้านนา. เชียงใหม่: แสงศิลป์.