Published: 2018-02-22

การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

amorn SUWANNIMITR, นงเยาว์ - มีเทียน, สุภาพร - อาญาเมือง

46-53

การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤฒพลังในผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

หฤทัย กงมหา, กรรณิการ์ หาญสูงเนิน, วิไลพร รังควัต, ประทุ่ม กงมหา

54-62