การประยุกต์ใช้แนวคิดการพยาบาลแบบองค์รวมในผู้ป่วยหลังผ่าตัด กระดูกสันหลังระดับเอว

Main Article Content

อมรรัตน์ แสงใสแก้ว

Abstract

การพยาบาลแบบองค์รวมเป็นการดูแลสุขภาพของบุคคลครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ บทความนี้ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอวประกอบด้วย การดูแลระบบหายใจ การดูแลระบบไหลเวียนเลือด การดูแลแผล การจัดการความปวด การพักผ่อน การทำความสะอาดร่างกาย การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร และการดูแลด้านจิตสังคม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลครบทุกด้าน นำไปสู่การส่งเสริมการฟื้นสภาพหลังผ่าตัด และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic article)