พฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล

Main Article Content

วิสัย คะตา

Abstract

     บทความเรื่อง พฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอถึงแนวคิดจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล พฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล นำมาใช้ประโยชน์ในการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic article)