ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคอ้วนของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

Main Article Content

Pattamaporn Jaroennon
Laddawan Kongplee

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคอ้วนของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี การศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental Sampling) จำนวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น  4 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน ทัศนคติต่อโรคอ้วน และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคอ้วน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่งแจกแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 250 ฉบับ และได้รับกลับคืนจำานวน 250 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติที่ใช้วิเคราะห์และประมวณผลข้อมูลคือ โปรเกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ พิสัย ค่าเฉลี่ย และร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 20.20 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 84.0 กำลังศึกษาระดับ
ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 48.4 สุขภาพของกลุ่มตัวอย่างในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมามีการเจ็บป่วยเป็นบางครั้ง ร้อยละ 51.6 และส่วนใหญ่มีการรับข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เนต ร้อยละ 73.2 (2) ผลการศึกษาความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วนพบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วนอยู่ในระดับปานกลางคือ ตอบถูก 6 – 10 ข้อ อยู่ในช่วงร้อยละ 60 – 70 (3) ผลการศึกษาทัศนคติต่อโรคอ้วนพบว่า ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อโรคอ้วนอยู่ในระดับปานกลางคือ เฉลี่ย 25 -34 คะแนน (4) ผลการประเมินการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคอ้วนพบว่า ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับปานกลางคือ เฉลี่ย 4 – 7 คะแนน

 

Knowledge attitude and practice toward prevention of obesity of pubic heath student at Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, pathum thani province

The purpose of this research was to study knowledge, attitude and practice toward prevention of obesity of pubic heath student at Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, pathum thani province. The sample size were pubic heath student at Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, pathum thani province whom selected by Purposive or Judgmental Sampling were 250 person. Tool of questionnaires were divided 4 parts compose of general information, knowledge, attitude and practice of obesity. The questionnaires were distributed to 250 copy and replied 100%.     Data were analyzed by descriptive statistics as such frequency, rang, average and percentage.

 The result showed that (1) The average age of sample were 20.20 years. The most of sample were female (84%) which is studding 3rd years (48.4%). The most of Healthy sample in 6 months ago were sometime have weak (51.6) and received data of obesity by internet (73.2%). (2) The knowledge of obesity were middle level which correct 6 – 10 answers (60 – 70%). (3) The attitude of obesity were 25 – 34 points form in middle level. (4) The average of practice of obesity were 4 – 7 points form in middle level.           

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)