ความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลในจังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

ญาณี แสงสาย

Abstract

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือผู้สูงอายุที่มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 155 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและแบบสอบถามความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.84 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการอ่านแบบสอบถามให้ผู้สูงอายุเลือกตอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


     ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (70.3%) มีอายุระหว่าง 60-69 ปี (53.5%) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ (62.6%) จบชั้นประถมศึกษา (80.0%) ไม่ได้ประกอบอาชีพ (63.2%) มีรายได้ไม่มีเพียงพอ (43.2%) และผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว (87.1%) นอกจากนี้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการบริการสวัสดิการสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.33, SD = 0.56) เมื่อพิจารณาความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุรายด้านพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุด้านการแก้ไขปัญหาคนจนและด้อยโอกาสมากที่สุด (= 4.60, SD= 0.65) และมีความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุด้านที่อยู่อาศัยน้อยกว่าด้านอื่น (= 3.59, SD= 0.90)


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)