รูปแบบการสร้างเสริมภาวะพฤฒพลังในผู้สูงอายุ ใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน

Main Article Content

ประทุ่ม กงมหา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) โดยใช้เทคนิคกระบวนการAppreciation Influence Control (AIC) มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมภาวะพฤฒพลัง  โดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตามแนวคิดพฤฒพลัง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสุขภาพ ด้านการมีหลักประกันความมั่นคง และด้านการมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่าง ผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม หน่วยงานภาครัฐในชุมชน ผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้สูงอายุ ตัวแทนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา คัดเลือกโดยชุมชน ระยะการดำเนินการศึกษารวมทั้งสิ้น 3 ระยะ คือระยะที่ 1 ร่วมคิด ร่วมวางแผน(AIC) ระยะที่ 2 ดำเนินการตามแผน และระยะที่ 3 ผลประเมินผลการดำเนินงาน


ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบที่จะส่งเสริมภาวะพฤฒพลังในชุมชนทั้ง 3 ด้าน ให้ความสำเร็จนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบดังนี้


1. ประเมินสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน และได้รับรู้ภาวะสุขภาพของตนเองเกิดการตระหนักในการดูแลสุขภาพ


2. มีการเลือกผู้นำที่เป็นคนดี คนในชุมชนให้ความไว้วางใจ 


3. มีการพัฒนาผู้นำให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ใช้ระบบ coaching ช่วยในการพัฒนาผู้นำ


4. การมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำของผู้สูงอายุในชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)