อุปสรรคการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในชุมชน

Main Article Content

ผศ.ดร.วิรมน วิมล

Abstract

    การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) อธิบายการพฤติกรรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในชุมชน 2) อธิบายอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในชุมชน ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า และผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า กลุ่มละ 10 คน รวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มและการสังเกต โดยใช้แนวคำถามกึ่งโครงสร้างการสนทนากุล่มและแบบบันทึกการสังเกต  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

   ผลการวิจัยพบว่า 1) การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในชุมชนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีการคัดกรองภาวะซึมเศร้าแต่ไม่พบผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า และมีการดูแลทั่วไปไม่เน้นภาวะซึมเศร้า เช่นเดียวกับผู้ดูแลที่ไม่ได้ดูแลปัญหาซึมเศร้าในผู้สูงอายุแม้จะสังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ   2) อุปสรรคการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่าขาดความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าร่วมกับมีภาระงานมาก อุปสรรคด้านผู้ดูแล คือ ไม่รู้จะดูแลอย่างไร และอุปสรรคด้านผู้สูงอายุคือ ไม่รู้ว่าจะดูแลตนเองอย่างไร คิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)