การส่งเสริมการนวดฝีเย็บแก่หญิงตั้งครรภ์ในแผนกฝากครรภ์

Main Article Content

ตรีนุช คำทะเนตร

Abstract

      บทความนี้มุ่งนำเสนอการส่งเสริมการนวดฝีเย็บที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและลดการบาดเจ็บของฝีเย็บแก่หญิง     ตั้งครรภ์ในแผนกฝากครรภ์ ประกอบด้วยขั้นเตรียมการซึ่งต้องเตรียมตัวผดุงครรภ์เองให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการนวดฝีเย็บ เตรียมวิธีการให้ความรู้ เตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการสอน ส่วนหญิงตั้งครรภ์ควรมีการเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมกับการเรียนรู้การนวดฝีเย็บ และก่อนการทำการนวดจริง หญิงตั้งครรภ์ต้องผ่านการสอนและฝึกทักษะการนวดฝีเย็บจากผดุงครรภ์เสียก่อน ในขั้นตอนของการสอน สถานที่ที่ใช้ต้องมีความพร้อม ผดุงครรภ์ หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวควรทำความรู้จักกันก่อนจะทำการสอนและเมื่อสอนเสร็จควรมีกระบวนการในการติดตามการนำการนวดฝีเย็บไปปฏิบัติใช้จริง ขั้นตอนในการนำการนวดฝีเย็บไปสู่การปฏิบัตินี้ หากนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแล้วเชื่อว่าจะสามารถป้องกันและลดการบาดเจ็บของฝีเย็บได้มากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic article)