คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

Main Article Content

ภาพพิมพ์ พรหมวงศ์

Abstract

      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วย 1) นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) ครู/อาจารย์/นักการศึกษา 3) ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา 4) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 500 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และคำถามปลายเปิด มีค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.67-1.0 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.28-0.85 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

     ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ( = 4.61, S.D = 0.56) ด้านความรู้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ ( = 4.50, S.D = 0.69) ด้านทักษะทางปัญญา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออกและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ( = 4.42, S.D = 0.56) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ( = 4.46, S.D = 0.66) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และการนำเสนอ ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม ( = 4.46, S.D = 0.74) และมีความสามารถในการเลือกใช้และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม ( = 4.46, S.D = 0.63) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาสำหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม ( = 4.48, S.D = 0.57) และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกพลศึกษาอย่างมีบูรณาการ ( = 4.48, S.D = 0.60)

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)