การพัฒนาศูนย์กลางบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน โดยใช้ปัวต้นแบบระบบบริการการดูแลระยะยาวภายใต้บริบทของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน

Main Article Content

ณัฐพร ประกอบ
ไพจิตรา ล้อสกุลทอง
สมฤทธิ์ เนตรทิพย์
บุญถี่ ลือยศ

Abstract

      The objective of this study examined to 1) develop the integrated health promotion centered of older people in community by used  Pua Long Term Care Service System Model in the context of a  secondary care hospital Nan Province 2) study the process and develop the integrated health promotion centered and 3) study of health promoting the elderly in community integrated among three sectors (health social and community). The target groups selected for this study comprised representative community were 145 Senior Officer among three sectors at Sila Laeng sub-district. Data were obtained through participatory observations, in-depth interviews, focus group discussion, document analysis, during June 2013- May 2015.  Quantitative data were analyzed using descriptive statistics. Qualitative data were analyzed by using content analysis. Results in 3 phases were 1) the developing of integrated lack of integrated health promotion centered  2) the process of development as follow: 2.1) The researchers engaged in expanding the concept via training 2.2) opening seniors center for health promotion 2.3) working together among 3 parties 2.4) senior of dependence who lack of care giver to  focus group and 2.5) implement and reflecting of activity; 3) the developed seniors center for health promotion had benefits for older person and for community. Older persons access seniors center for health promotion, better health status of elderly in community.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)