กองบรรณาธิการ วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ (Advising Editor) 
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์    
ดร.ธีรัตน์ พิริยะพลิน    
รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ
สิระธนกุล    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก    
ดร.ตรีภพ ชินบูรณ์    
       
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review) 
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ    
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง    
ศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มพูน กีรติกสิกร    
ศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด    
รองศาสตราจารย์ ดร.ธร สุนทรายุทธ    
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ชุติมา    
       
       
บรรณาธิการ (Editor)
ดร.วนิดา   หงษ์มณีรัตน์  มหาวิทยาลัยนครพนม  บรรณาธิการ
       
ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Editorial Assistant)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์   หาญรินทร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  
กองบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
รองศาสตราจารย์ ดร.จำนง วงษ์ชาชม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
รองศาสตราจารย์ จินตนา พุทธเมตะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา เพียรชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมณพร สุทธิบาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ ดีประเสริฐ มหาวิทยาลัยนครพนม  
ดร.สุดารัตน์ คำปลิว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ฝ่ายจัดการ (Management)
นางสาวสุวภัทร กีกาศ นางสุภาวดี สุตะโคตร
นางศศิวิมล อรรคศรีวร    
ฝ่ายศิลปกรรม (Art)
อาจารย์วัชระ สุตะโคตร    
ฝ่ายพัฒนาเว็บไซต์ (Website Administrator)
นายวุฒิภัทร พงษ์เพชร นายอภิชาติ จำปา