การสร้างเครือข่ายสุขภาพในชุมชนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตและ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

Main Article Content

สมเกียรติ สุทธิรัตน์

Abstract

    การสร้างเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชนต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชนในลักษณะเครือข่ายสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ และสังคมโดยส่วนรวม โดยอาศัยการจัดเวทีประชาคม การมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนและประเมินผล  มีการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก ซึ่งจะทำให้เครือข่ายสุขภาพมีความเข้มแข็งและยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic article)