การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤฒพลังในผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

หฤทัย กงมหา
กรรณิการ์ หาญสูงเนิน
วิไลพร รังควัต
ประทุ่ม กงมหา

Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมภาวะพฤฒพลัง โดยใช้เทคนิค A-I-C (Appreciation Influence Control )ปฏิบัติการกับกลุ่มตัวอย่าง โดยคัดเลือกแบบเจาะจง คือ ผู้นาองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม หน่วยงานภาครัฐในชุมชน ผู้นาชุมชน ตัวแทนผู้สูงอายุ และตัวแทนจาก 5 หมู่บ้าน คัดเลือกโดยชุมชน ในตาบลพังเทียม อาเภอพระทองคา จังหวัดนครราชสีมา จานวน 50 คน โดยใช้เทคนิค Appreciation Influence Control (AIC)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แนวคาถามปลายเปิด มีความสอดคล้องของเนื้อหาเท่ากับ 1 โดยเก็บข้อมูลจากผลการสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม การบันทึกถ่ายภาพและเสียง วิเคราะห์ข้อมูลความสอดคล้องของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า และการสรุปหลักการจากข้อเท็จจริง
     ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบที่จะส่งเสริมภาวะพฤฒพลังในชุมชนทั้ง 3 ด้าน ให้ความสาเร็จนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบดังนี้1)ประเมินสภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน และได้รับรู้ภาวะสุขภาพของตนเองเกิดการตระหนักในการดูแลสุขภาพ 2) มีการเลือกผู้นาที่เป็นคนดี คนในชุมชนให้ความไว้วางใจ 3) มีการพัฒนาผู้นาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ใช้ระบบ coaching ช่วยในการพัฒนาผู้นา 4) การมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทาของผู้สูงอายุในชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)