ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ พฤติกรรมการบริโภคขนมและเครื่องดื่มรสหวานและภสวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

Main Article Content

อภิญญา อุตระชัย

Abstract

            วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการบริโภคขนมและเครื่องดื่มรสหวานที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการในนักเรียน เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี จำนวน  360 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน


            จากการศึกษาพบว่า ความรู้เกี่ยวการบริโภคขนมเครื่องดื่มรสหวานที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการ ทั้งภาพรวมและรายด้านส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 7.00 พฤติกรรมการบริโภคขนมและเครื่องดื่มรสหวานที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการ ทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากภาวะโภชนาการของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เกณฑ์น้ำหนักตามส่วนสูงพบว่ากลุ่มตัวอย่างท้วมถึงอ้วนร้อยละ 26.94 ในจำนวนนี้เริ่มอ้วนร้อยละ 11.39 น้ำหนักตามอายุ กลุ่มตัวอย่างที่มีน้ำหนักตามอายุค่อนข้างมากและมากร้อยละ 26.39 ส่วนสูงตามอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ค่อนข้างเตี้ยและเตี้ยร้อยละ 23.06 ในจำนวนนี้มีกลุ่มตัวอย่างที่เตี้ยร้อยละ 8.89 ความรู้เกี่ยวการบริโภคขนมเครื่องดื่มรสหวานและพฤติกรรมการบริโภคขนมและเครื่องดื่มรสหวานมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)