การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

Main Article Content

อรุณี ทอมป์สัน

Abstract

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ชั้นปี ที่ 1–4 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 148 คน เครื่องมือที่ใช้แบบสอบถามคุณธรรมจริยธรรม  คุณภาพเครื่องมือมีค่าความเชื่อมั่น .90  การเก็บรวบรวมข้อมูล ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ประจำชั้นทุกชั้นปี และดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเอง สถิติที่ใช้ แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

    ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ในระดับมาก (  = 4.29 ), 2) คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ในระดับมาก (  = 4.46 ), 3) คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ในระดับมาก (  = 4.33 ), 4) คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ในระดับมาก (  = 4.34 ), 5) คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ในระดับมาก (  = 4.37 )      

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)