พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม

Main Article Content

พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา

Abstract

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม 2. ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 346 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
    ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (X̅ = 3.76  SD = 0.89) เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตด้านทั่วไปและด้านบันความเทิงอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 2). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์การใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียน พบว่า ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่รายได้ของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียน ( r = 0.133,  P – value < 0.05) และปัจจัยทางสังคม ได้แก่ สื่อและเพื่อนมีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียน (r = 0.148, P < 0.01 )  และ  ( r =  0.173,

 P < 0.01 ) ตามลำดับ ข้อเสนอแนะผู้บริหารหรืออาจารย์ในโรงเรียนควรหาวิธีการให้นักเรียนใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาให้มากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)