สมรรถนะสากลของวิชาชีพพยาบาล:สาระที่จำเป็น

Main Article Content

สมสมร เรืองวรบูรณ์

Abstract

    สมรรถนะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และช่วยในการพัฒนาศักยภาพ เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน  โลกในศตวรรษที่21 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระบบบริการสุขภาพย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย พยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรที่สำคัญในระบบสุขภาพ ต้องมีการพัฒนาสมรรถนะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สมรรถนะที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพควรมีการทบทวน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับสมรรถนะสากลของพยาบาลวิชาชีพ  เหตุผลความจำเป็นที่พยาบาลวิชาชีพต้องพัฒนาสมรรถนะ และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ  สมรรถนะสากลประกอบไปด้วยสมรรถนะที่สำคัญ 7 ด้านคือ 1) สมรรถนะด้านการสื่อสาร 2)สมรรถนะด้านเทคโนโลยี  3)สมรรถนะด้านการสร้างผลิตผลที่มีคุณภาพ 4)สมรรถนะด้านวัฒนธรรม  5) สมรรถนะด้านบริหารจัดการ 6) สมรรถนะด้านการเป็นผู้นำ และ 7)สมรรถนะด้านความรู้เชิงวิชาการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic article)