การเสริมสร้างพลังอำนาจกับการดูแลสุขภาพคนพิการทางสติปัญญา: บทเรียนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ

Main Article Content

ชัยวัฒน์ อินไชยา

Abstract

    คนพิการทางสติปัญญา คือบุคคลที่มีความพิการด้านพัฒนาการและมีระดับเชาว์ปัญญาต่ำกว่าบุคคลทั่วไป จึงเป็นกลุ่มความพิการที่มีข้อจำกัดทั้งในการดำเนินชีวิต และข้อจำกัดในการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นในสังคม คนพิการทางสติปัญญาและครอบครัว จึงต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิต บทความนี้จึงนำเสนอเกี่ยวกับการนำแนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจไปใช้ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการทางสติปัญญาและครอบครัว บทเรียนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจคนพิการภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพคนพิการในตำบลวังตามัว จังหวัดนครพนม รวมทั้งบทสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อนำเอาแนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจไปใช้ในการพัฒนาการดูแลทั้งครอบครัวผู้ดูแลและ       ตัวคนพิการทางสติปัญญาเอง อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาในชุมชนให้ดีขึ้นในลำดับต่อไป

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic article)