สื่อและการเผยแพร่สารสนเทศด้านสุขภาพ

Main Article Content

Banchong Phonchai
Nuttiya Prommasaka na sakhonnakhon

Abstract

สื่อสำหรับเผยแพร่สารสนเทศด้านสุขภาพเป็นช่องทางในการถ่ายทอดสารสนเทศด้านสุขภาพจากผู้ส่งไปยังผู้รับหรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทัศนคติ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในทางที่ดี  ตัวอย่างสื่อที่ใช้สำหรับเผยแพร่สารสนเทศด้านสุขภาพ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แผ่นพับ จดหมายข่าว จุลสาร วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และการจัดหน่วยเคลื่อนที่

Media for health information dissemination is channel to transfer health information from sender to receiver or target groups for health promotion and diseases prevention, it make the target groups have good knowledge, attitude and improve health behavior. The samplers of media for health information dissemination is health workers, village health volunteers, folders, newsletters, pamphlets, journal, magazines, newspapers, television, motion pictures and mobile unit.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic article)