การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

Main Article Content

witaya butsara
Yoopana Linglom
Sumnieng kummuck

Abstract

    การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research)กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยรับบริการที่โรงพยาบาลบ้านแพง วินิจฉัยติดเชื้อในกระแสเลือดปี 2559 54คนเปรียบเทียบผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดปี2558 ขั้นตอนการวิจัยคือ 1)วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดโดยการทบทวนเวชระเบียนปี2557 48รายปี2558 46ราย สนทนากลุ่ม3ครั้ง สังเกตการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด3ครั้งสัมภาษณ์แพทย์ พยาบาล เวช กิจฉุกเฉิน2)ก าหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยตามSepsis guideline3)ชี้แจงSepsis guidelineสู่การปฏิบัติ4) ประเมินผลปรับกระบวนการดูแลโดยประชุมทบทวน 2ครั้ง เก็บข้อมูลโดย1)บันทึกการประชุม2)ใช้แบบสังเกต การดูแล วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาจ านวน ร้อยละและวิเคราะห์เชิงเนื้อหา      ผลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเวชระเบียนเพื่อปรับปรุงsepsis guidelineท าให้การวินิจฉัยSepsis (แรกรับ)จากร้อยละ41.30เป็น61.11ได้รับสารน้ าทดแทนอย่างเพียงพอ จากร้อยละ78.57เป็น100ส่งเพาะเชื้อ ก่อนให้ยาปฏิชีวนะจากร้อยละ73.91เป็น90.74การได้รับยาปฏิชีวนะภายใน1ชั่วโมงจากร้อยละ47.83เป็น 90.74การส่งต่อร้อยละ28.26เป็น46.30การประเมินได้เร็วและส่งต่อเร็วช่วยลดอัตราการเสียชีวิตเนื่องจากไกล โรงพยาบาลแม่ข่ายพบการเสียชีวิตลดลงจากร้อยละ8.70เหลือ1.85 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)