ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

Main Article Content

สมเกียรติ สุทธิรัตน์

Abstract

การนำองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพโดยหมอพื้นบ้านซึ่งประกอบด้วยหมอไสยศาสตร์และหมอยา
มาช่วยในการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนในชุมชน โดยผสมผสานกับการองค์ความรู้สมัยใหม่ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ จะมีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตได้ง่ายขึ้น อันเป็นผลมาจากหมอพื้นบ้านมีความ
ใกล้ชิดกับชุมชน เป็นที่เคารพเชื่อถือจากบุคคลในชุมชน การส่งเสริมสุขภาพจิตตามแนวคิดนี้จึงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic article)