เผยแพร่แล้ว: 2019-01-08

ศึกษาวิเคราะห์ความสาคัญของจักกวัตติสูตร

พระมหาชัยพร อมรปญฺโญ (ฤทธิ์กระจ่าง)

95 - 108