ย้อนทางแบบไทย : การศึกษาภาพสะท้อนเอกลักษณ์ไทย ด้วยถ้อยคำและสำนวน

Main Article Content

ชลอ รอดลอย

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาถ้อยคำและสำนวนที่สะท้อนเอกลักษณ์ด้านพระพุทธศาสนา 2) ศึกษาถ้อยคำและสำนวนที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณี 3) ศึกษาถ้อยคำและสำนวนที่สะท้อนเอกลักษณ์ด้านศิลปกรรม 4) ศึกษาถ้อยคำสำนวนไทยที่สะท้อนเอกลักษณ์ด้านการเกษตร


วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบการพรรณนาวิเคราะห์ประชากร ได้แก่ เอกสาร  ตำรา  แบบเรียน  พจนานุกรม  สารานุกรม  เลือกเฉพาะคำศัพท์และสำนวน ที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางด้านพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปกรรม และด้านการเกษตร


ผลปรากฏดังนี้  ภาพสะท้อนเอกลักษณ์ไทย  ทางด้านพระพุทธศาสนา มีถ้อยคำและสำนวนมาก เช่น วันธรรมสวนะ  บรรพชา  และอุปสมบท  สำนวน เช่น ปิดทองหลังพระ   สอนหนังสือพระสังฆราช และ ชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์ เป็นต้น  ภาพสะท้อนเอกลักษณ์ไทยทางด้านขนบธรรมเนียม เช่น  สินสอด ทองหมั้น  และ สงกรานต์  สำนวน  เช่น  ข้าวใหม่ปลามัน  เข้าตามตรอกออกตามประตู  และขนทรายเข้าวัด  เป็นต้น  ภาพสะท้อนเอกลักษณ์ทางด้านศิลปกรรม  เช่น  เบญจรงค์  เรือนแก้ว และ ไม้สิบสอง  สำนวน เช่น  เป็นปี่เป็นขลุ่ย  และ รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง  เป็นต้น   และภาพสะท้อนเอกลักษณ์ไทยทางด้านการเกษตร เช่น  ข้าวเจ้า  ข้าวเหนียว  และข้าวตู  สำนวน  เช่น  ข้าวแดงแกงร้อน  ข้าวเหลือเกลืออิ่ม  และข้าวนอกนา   เป็นต้น 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Anon Aphaphirom. (1976). Thai Culture and Tradition. Bangkok. Phra Pittaya.
Anumanaratchathon, Phraya. (1981). Basic Culture. Bangkok. Thaimit Printing.
Chalor Rodloy. (1989). Thai Idiomatic Thai Wisdom In Thai Media. Bangkok: Kurusapa Printing Ladphrao.
Pharadi Mahakhan.(1989). Basic Thai Culture. Bangkok: Odean Store.
Phatthonphong Loetthatsanawanit. (2014). Study of Words and Expressions: A Traces of Thai Life Style. In The Context Of Rice, Religion and Politics. Srinakarin Viroj University.
Phratham kittiwong (Thongdi Suratecho). (2005). Dictionary for Buddhist Studies. Bangkok: Liangchang Press.
Praphasi Siha amphai. (1991). Language and Literature The Doctrine of the Doctrine.Chulalongkorn University.