การรับรู้ของประชาชนในการนำนโยบายการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Main Article Content

ชลิต บุญเทศ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการนำนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) เปรียบเทียบการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการนำนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและประเภทยานพาหนะ 3) เสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการบังคับใช้นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


            การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์แบบผสมผสานของการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ การดำเนินการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากร ประกอบด้วย ประชาชนผู้ใช้ยานพาหนะที่มีใบอนุญาตขับขี่และเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บังคับใช้กฎหมาย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน 400 คน คำนวณด้วยวิธีของ Taro Yamane และเจ้าหน้าที่ตำรวจ 15 คน จากอำเภอหัวหินอำเภอปราณบุรีและอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามชั้นภูมิ เครื่องมือคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test
และ One-way ANOVA ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา


            ผลการวิจัย พบดังนี้  1) การรับรู้ของประชาชนในการนำนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการสื่อสาร 
2) เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ของประชาชน พบว่า ผู้ที่มีความแตกต่างด้านอายุ ระดับการศึกษา ประเภทใบขับขี่ ประสบการณ์ในการขับขี่ และประเภทยานพาหนะ  มีการรับรู้การนำนโยบายไปปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขณะที่ผู้มีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ไม่แตกต่างกัน  3) การส่งเสริมการบังคับใช้นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่สำคัญได้แก่ ด้านความชัดเจนของนโยบาย ต้องกำหนดบทลงโทษเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงบนถนนมีความชัดเจนและออกแบบถนนในเขตเมืองที่ปลอดภัย โดยเฉพาะจุดที่เป็นพื้นทางข้ามหรือทางแยก ด้านการสื่อสารนโยบาย ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมถนนส่งเสริมความปลอดภัยในการสัญจร มีแผนการจัดการความเสี่ยงของนักเรียนโดยการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียนมีความชัดเจนเข้าใจง่าย ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรอย่างเคร่งครัด และมีการกำหนดมาตรการใน
การกำกับควบคุมดูแลรถโดยสารสาธารณะ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Berman, P. and McLaughlin, M.W. (1977). Federal Programs Supporting Educational Change, Vol. VII: Factors Affecting Implementation and Continuation. Santa Monica. Calif.: The Rand Corporation.
Krittaphong Rojrungsotthorn (2006). Causes of Traffic Accidents of Motorcyclists in Laem Chabang Industrial Estate. Chonburi Province. Bachelor of Public Administration Public Policy Disciplines College of Public Administration Burapa University.
Manoon jaicheu (2017). (2017,July-September) Consumer’s Perception on Brand Image and Service Quality in Provincial Electricity Authority Samut Sakhon A Case Study of Samut Sakhon Industrial Estate. Journal of MCU Social Sciences Review,6(3), 146-158
Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1989). Implementation and Public Policy: With A New Postscript. Latham, MD: University Press of America.
Sabatier,P.A. and Mazmaian,D.A. (1980). The Implementation of Public Policy: A framework of Analysis. Policy Studies Journal, 8, 538-567.
Sumalee Boonrueang. (2017). (2017,October-December). Factors Affecting Knowledge Management of MahachulalongkornrajavidyalayaUniversity. Journal of MCU Social Sciences Review,(6)4,227-237.
Van Meter, & Van Horn. (1975). The Policy Implementation Process : Conceptual Framework. Administration and Society. 6(5), 445 – 486.