ภาพอนาคตตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนเน้น ทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Main Article Content

อาณัติ วงศ์จำปา

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดภาพอนาคตตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนเน้นทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญสำหรับคัดเลือกตัวบ่งชี้โดยใช้เทคนิคเดลฟาย จำนวน 17 คน กลุ่มผู้บริหารและครู จำนวน 116 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาฉันทามติของการคัดเลือกตัวบ่งชี้โดยใช้มัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์ วิเคราะห์ข้อมูลเพี่อหาตัวบ่งชี้รวมโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ หมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอล ด้วยวิธีแวริแมกซ์ โดยวิเคราะห์แยก 3 ด้านคือ ด้านผู้เรียน ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย              ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบสำคัญเกี่ยวกับตัวบ่งชี้รวมที่เหมาะสมสำหรับการวัดความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนเน้นทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้านผู้เรียนมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบคุณธรรมและสมาชิกที่ดีของสังคม ทักษะในการทำงานและรู้จักตนเอง มีความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้ มีจิตสำนึกที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และมีสุขลักษณะ ด้านกระบวนการมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การบริหารงานขององค์กรและความสัมพันธ์กับชุมชนด้านปัจจัยเกี่ยวกับผู้บริหาร ด้านปัจจัย มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบผู้บริหาร ความรู้ความเข้าใจของครูและสื่อ การสนับสนุนจากชุมชนและอาคารสถานที่ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและคุณธรรมของครู และห้องปฏิบัติการและห้องเรียน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Ministry of Education. (2012). Guidelines for Learning Activities to Develop Basic Thinking Skills Based on Basic Core Curriculum BE 2551. Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand Public Company Limited.
Office of The Higher Education Commission. (2011). The Quality Assurance of Higher Education Education In Higher Education 2010 (November 2010). Bangkok: Office of Higher Education Quality Assurance.
Pitoon Sinlarat. (2012). Thai Higher Education Philosophy: Guidelines for Producing 5 Graduate Students: The Thai Higher Education Crisis: Origins and The Go. Bangkok: Chulalongkorn University Press.
Sukontha Sintapanont, Wararat Wannarert, and Pannee Sindipanont. (2009). Development of Thinking Skills - Conquest Teaching (4Th Edition). Bangkok: Chulalongkorn University Press.
Suriporn Anuchananan. (2011). Measurement and Evaluation in the Classroom. Chonburi: Get Good Creation.
Liao, T. J. (2009). Art Action Programs That Establish Community Cultural Image: Application of “Action Learning” to Art Curriculum Programs in Liberal Education In Universities. In Journal of Research in Education Sciences, 54(2), 163-198.
Samart Boonrat. (2016). Efficiency for Academic Management of Buddhist School in Loei Province. Journal of MCU Social Science Review, 5(2), 185 – 194.
Walaipun Ajareewattana and Suwimon Tirakanan. (2016). A Study of The Components Comprising The Moral Principles And Ethical Values of Undergraduate Students At Ramkhamhaeng University. Journal of MCU Social Science Review, 5(2), 337 – 342.
Zhangchot Punthuwed. (2009). Qualitative Educational Management: SIPPO. Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat University.