กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาการจัดการความรู้เชิงพุทธเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือตอนบน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF