กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุน และความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทยแยกตามขนาด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF