การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุน และความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทยแยกตามขนาด

Main Article Content

พัชราภา สิงห์ธนสาร

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุนของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทยแยกตามขนาด และ (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานที่มีต่อความสามารถในการแข่งขันทางอ้อมโดยผ่านการดำเนินกลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุนของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทยแยกตามขนาด


          กรอบแนวคิดในการวิจัยได้จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขัน  ความได้เปรียบในการแข่งขัน และการปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทาน    
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  ข้อมูลสำหรับการศึกษา ได้จากแบบสอบถาม จำนวน          170 ฉบับ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทย สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัย และวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง


            ผลการวิจัยพบว่าธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศไทยทุกขนาด การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานมีอิทธิพลทางตรงต่อความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุน แต่มีเพียงกิจการขนาดเล็กเท่านั้นที่การปฏิบัติการภายใต้การจัดการโซ่อุปทานมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสามารถในการแข่งขันผ่านการดำเนินกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบต้นทุน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Balsmeier, P.W. and Voisin, W. (1996). Supply Chain Management: A Time-Based Strategy. Industrial Management, 38 (5), 24–27.
Bonaccorsi A. (1992). On The Relationship Between Firm Size And Export Intensity. J Int Bus Stud. 23: 605-636.
Bowersox, D.J. and Morash, E.A. (1989). The Integration of Marketing Flows in Channels of Distribution. European Journal of Marketing, 23 (20), 58–67.
Chen, I.J. and Paulraj, A. (2004). Towards A Theory of Supply Chain Management: The Constructs and Measurements. Journal of Operations Management, 22 (2), 119–150.
Clark, T.H. and Lee, H.G. (2000). Performance, Interdependence and Coordination in Business-To-Business Electronic Commerce and Supply Chain Management. Information Technology and Management, 1 (1–2), 85–105.
Day, G.S. and Wensley, R. (1988). Assessing Advantage: A Framework for Diagnosed Competitive Superiority. Journal of Marketing, 52(2), 1-20.