ธรรมาธิปไตย : อุดมคติเพื่อการสร้างความสมดุลแห่งอำนาจ ในการปกครองรัฐ

Main Article Content

สุริยา รักษาเมือง

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวคิดแบบธรรมาธิปไตย 2) ศึกษาองค์ประกอบของธรรมาธิปไตย 3) เสนอธรรมาธิปไตยอุดมคติเพื่อการสร้างความสมดุลแห่งอำนาจในการปกครองรัฐ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า 1)ธรรมาธิปไตยคือการถือธรรมเป็นใหญ่ ยึดถือความถูกต้องชอบธรรมเป็นใหญ่ ใช้สนับสนุนการปกครอง
2) องค์ประกอบของธรรมาธิปไตยประกอบด้วย 2.1) ธรรมฐิติ  2.2) ธรรมนิติ 2.3) ธรรมมติ และ 3) ธรรมาธิปไตยในอุดมคติ  ได้แก่ 3.1) ผู้ปกครองรัฐจะต้องยึดมั่นตั้งมั่นในธรรม ยึดเอาความถูกต้องชอบธรรมเป็นใหญ่ในการสร้างความสมดุลแห่งอำนาจในการปกครองรัฐ  3.2) ต้องสร้างระบบและกฎหมายในการปกครองรัฐที่ชอบธรรม 3.3) มีมติที่เป็นธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Boonton Dokthaisong, Suriya Raksamueng and Pravej Maharatsakul. (2017, April – June). The Integrative Buddhism Principles to Lead the Profound Public Administration to Build the Mahachulalongkornrajavidyalaya Intellectual Capital Through Higher Learning and Ready toward AEC. Journal of MCU Social Science Review, 6 (2),77
Buddhathatphikkhu. (1988). Politics is Dhamma. 2nd Edition. Bangkok : Arunvitthaya.
Phradhammakittivong (Thongdee Suratecho). (2005). The Word of Monastery : Dictionary for Buddhism Education. Bangkok : Liang Chiang Press.
Phradhampidok (P.A. Payutto). (2000). Dictionary of Buddhism. 9th Edition. Bangkok : Mahachulalongkornrajavidyalaya University Press.
Phrasripariyatmoli (Somchai kusalachitto). (2004). 1 Contemporary Buddhism. 2nd Edition. Bangkok : Mahachulalongkornrajavidyalaya University Press.
Pratepdilok (Rabob Dhitayano). (N/A). Buddhism and constitution. Bangkok : Thai Buddhism Promotion Center.
Royal Academy. (2003). Dictionary of Royal Academy B.E.2542. Bangkok : Nanmeebooks Publication.
Surapon Suyaprom. (2017). The Study of Citizenship for Democracy Promotion in Locality. Journal of MCU Social Science Review, 6 (2), 85-100.
V. Vachiramethi. (2008). Dhammadhipateyya. Bangkok : Postbooks.