การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมค่านิยม ของการประปานครหลวง

Main Article Content

ศิริพร ไชยชนะ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการของ
การประปานครหลวง ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการ
บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมค่านิยมของการประปานครหลวง 3) เพื่อนาเสนอการส่งเสริมค่านิยมการ
บริหารจัดการของการประปานครหลวงโดยการนาหลักพุทธธรรมเข้ามาบูรณาการ


ผลการวิจัย พบว่า
การส่งเสริมค่านิยมการบริหารจัดการของการประปานครหลวงโดยการบูรณาการตาม
หลักพุทธธรรม ให้ความสาคัญ 1. มุ่งมั่นพัฒนาตนตามหลักพุทธธรรม ด้วยการบริหารอย่างเข้าใจ
เน้นในเรื่องของบุคคล ให้มีความเข้าใจในบริบทของภาระหน้าที่ ยึดถือบนฐานหลักพรหมวิหาร 4
และสัปปุริสธรรม คืออัตตัญญุตา ความรู้จักตน รู้ภาระหน้าที่ มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณคือ
ความพอดีไม่เกินกาลังทราบขีดความสามารถ 2. มุ่งมั่นพัฒนางานตามหลักพุทธธรรม ด้วยการ
บริหารอย่างเข้าถึง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม คุณงามความดี ตามกรอบหลักธรรมพัฒนาด้าน
จิตใจและภาคปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 โดยนาหลักสัปปุริสธรรม คือปริสัญญุตา รู้จักที่จะ
ประพฤติต่อชุมชน และปุคคลัญญุตา รู้วิธีที่จะปฏิบัติต่อบุคคล 3. มุ่งมั่นบริการสังคมตามหลักพุทธ
ธรรม ด้วยการบริหารอย่างมุ่งเป้า สร้างความเข้าใจและเข้าถึงให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ส่งผล
ให้เกิดความตระหนักรู้ต่อตนเอง มอบการให้บริการที่ดี โดยการยึดมั่นในหลักสัปปุริสธรรม
คือธัมมัญญุตา รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งเหตุผล เข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับ อัตถัญญุตา
รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ กาลัญญุตา รู้เวลาอันเหมาะสมที่จะใช้ในการกระทาหน้าที่
สรุปเป็น EAG Mode

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย