ปัจจัยการตลาดและปัจจัยสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

สถาพร ไกรสังเกตุ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดประสงค์ (1) สำรวจปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม พฤติกรรมในการเลือกเช่าที่พักอาศัยของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัย ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (3) วิเคราะห์อิทธิพลปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัยของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (4) วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัยของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินที่เช่าหอพัก จำนวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย  ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square test) และสมการถดถอยโลจิสติก (Binary Logistic Regression)


          ผลการวิจัยพบว่า


          (1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุระหว่าง  31-35 ปี สถานภาพสมรส มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และจำนวนที่มาอาศัยร่วมกัน  1-2 คน ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซึ่งมีความสำคัญมากที่สุด ได้แก่ ด้านลักษณะกายภาพที่ให้บริการ ที่ตั้งและช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีความสำคัญมากที่สุดได้แก่ บทบาททางสังคม และครอบครัว


          (2) ปัจจัยส่วนบุคคลนั้น จะเป็นกลุ่มวัยกลางคนที่มีอายุระหว่าง  31-35 ปี มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีสถานภาพสมรส จำนวนที่มาอาศัยร่วมกัน  1-2 คน ซึ่งกลุ่มผู้เช่านั้นให้ความสำคัญกับพฤติกรรมตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัยให้กับครอบครัว ที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง และด้านต่างๆ เช่น การชำระเงินกับเจ้ากิจการ  ซึ่งมีราคาไม่สูงมาก


          (3) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านที่ตั้งและช่องทางจัดจำหน่าย บุคลากรการให้บริการ และกระบวนการให้บริการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัยในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน


          (4) ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ด้านวัฒนธรรมย่อย และบทบาททางสังคม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าที่พักอาศัยในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Becker, S. Bryman, A. & Ferguson, H. (2012). Understanding Research for Social Policy and Social Work. Bristol: The Policy Press.
Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques. New York: John Wiley & Sons, Inc.
Cronbach, L. J. (1990). Essentials of Psychology Testing. (5th Ed.). New York: Harper Collins Publishers.
Defleur, M. L. & Ball-Rokeach, S. J. (1996). Theories of Mass Communication. London: Longman.
Fan , C. (1982). Item Analysis Table. Princeton: Education Testing Service.
Kornblum, W. (2011). Sociology in a Changing World. (9th Ed.). Belmont:
Wadsworth.
Kotler, P. (2000). Marketing Management: Analyzing Consumer Marketing and Buyerbehavior. (10th Ed.). Upper Saddle River: Prentice Hall.
Kotler, P. & Keller, K. L. (2006). Marketing Management. (12th Ed.). Upper Saddle River NJ: Pearson Education.
Likert, R. (1967). The Method of Constructing and Attitude Scale. Newyork: Wiley & Son.
Lovelock, C. and Wirtz, J. (2011). Pricnciples of Service Marketing: People, Technology, Strategy. (7thEd.). Upper Saddle River: Pearson Education.
Omagwa, J. (2015). The Influence of Demographics on Owner - Occupied Housing Decisions: A Case of Apartment Households in Nairobi Country,Kenya. Advances in Management & Applied Economics, 5(4), 105-123.
Peter, P. & Olson, C.. (2010). Consumer Behavior & Marketing Strategy. Boston: Mcgraw-Hill.
Schiffman, L. G. & Kanuk, L.L. (2003) Consumer Behavior. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.