ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนารูปแบบการแสดง หมอลำหมู่เชิงธุรกิจ

Main Article Content

ศิริชัย ทัพขวา

บทคัดย่อ

บทความเรื่อง ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนารูปแบบการแสดงหมอลำหมู่เชิงธุรกิจ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา 1) ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนาการพัฒนารูปแบบการแสดงหมอลำหมู่เชิงธุรกิจ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการพัฒนาและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาการพัฒนารูปแบบการแสดงหมอลำหมู่เชิงธุรกิจ นำเสนอผลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยการพรรณนาวิเคราะห์


             ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนาการพัฒนารูปแบบการแสดงหมอลำหมู่เชิงธุรกิจ มีการบริหารจัดการรายได้ที่ทันสมัย นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เข้ากับการบริหารรายได้ของวงมีการบันทึกข้อมูลรายรับ รายจ่าย ในแต่ละงาน และที่สำคัญมีการบันทึกการแสดงแล้วเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างรายได้3) ความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการพัฒนาและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาการพัฒนารูปแบบการแสดงหมอลำหมู่เชิงธุรกิจ ต้องประยุกต์วัฒนธรรมการแสดงที่มีอยู่เดิมเข้ากับสมัยใหม่มากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ให้แก่ผู้ชม  ปรับเวที ชุดการแสดง อุปกรณ์ประกอบฉากให้เข้ากับเนื้อเรื่องที่แสดงและง่ายต่อการเก็บรักษารวมไปถึงการขนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆ  วรรณกรรมคำกลอนเน้นการนำวรรณกรรมคำกลอนพื้นบ้านอีสานมาใช้ การพัฒนาแบบท่าเต้นต้องเข้าใจหลักของวัฒนธรรมร่วมสมัยและมีการพลิกแพลงได้อยู่ตลอดเวลาให้เข้ากับสถานการณ์  การบริหารจัดการวง มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน  แนวทางในการพัฒนาดังกล่าวนี้เป็นการแนะนำจากผู้วิจัยที่นำปัญหาที่แต่ละคณะพบเจอนั้นมาหาแนวทางแก้ไขในเบื้องต้น แต่ในทางปฏิบัติแล้วนั้นผู้บริหารหัวหน้าคณะหมอลำคงมีทางออกในการแก้ปัญหาที่ดีอยู่แล้วด้วยความที่มีประสบการณ์ในการทำคณะหมอลำมานาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Alexander Baumgarten. (1954). Meditationes Philosophicae De Nonnullis Poema Pertininentibus, Tr. Karl Aschenbrenner and William B. Holther, Reflections on Poetry. Berkeley: University of California Press.
Kitisak Seanpradid. (2009). The Development of The Potential of The Northeast to Suit The Cultural and Economic Conditions.
Surapon Nassin. (2007).The Development of The Morale of The Khon Kaen Verse. Khonkaen.
Supawan Ubol Lert. (2007).Development of The Style of Dissemination of Art, Culture, Music and Folk Performances of Isaan. of College of Dramatic Art.
William P. (1977). Music Culture of The Pacific, The Near East, and Asia. 2 Nded Englewood. New Jersey : Prentice Hall Inc.,