ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำเชิง วัฒนธรรม: กรณีศึกษาตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

Main Article Content

วรุณี เชาวน์สุขุม

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับปัจจัยขององค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญในการมาท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และ ศึกษาองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ที่ทำให้เกิดการพัฒนาตลาดอย่างยั่งยืนของตลาดน้ำสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี การดำเนินงานวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตลาดสามชุก จำนวนประชากรซึ่งไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่นอน จึงใช้สูตรของคอแครน (W.G. Cochran,1977) ทำให้ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 384 คน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับ คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุก เจ้าของร้านค้าที่เป็นเจ้าของกิจการเองในตลาดสามชุก และนักท่องเที่ยว จำนวน 15 คน เพื่อการวิเคราะห์การพัฒนาอย่างยั่งยืน


            ผลการวิจัยพบว่า


1. ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวตลาดสามชุก องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วย ทรัพยากรการท่องเที่ยว ความปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก สินค้าที่ระลึก และการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลการวิเคราะห์ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อสินค้าที่ระลึกในตลาดมากที่สุด รองลงมาได้แก่ทรัพยากรการท่องเที่ยว ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือสิ่งอำนวยความสะดวก


2. การวิเคราะห์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลาดสามชุกมีลักษณะที่เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ซึ่งเกิดจากชุมชนในตลาดมีลักษณะที่เหมือนกันคือเป็นคนไทยเชื้อสายจีน และมีอาชีพค้าขาย ในช่วงพ.ศ.2543 ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤติที่เกิดจากเดิมเป็นตลาดซบเซาให้กลายเป็นตลาดที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวทุกวัน การบริหารตลาดอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเอง กรรมการเข้ามาดำเนินการด้วยจิตอาสาและไม่มีผลตอบแทน ทำให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหาร วิธีที่คณะกรรมการใช้ในการดำเนินการคือการขอความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ร้านค้ามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่ตลาดจัดขึ้น จึงทำให้เกิดความสมดุลทั้ง 3 ด้าน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยด้านเศรษฐกิจคนในชุมชนมีรายได้จากนักท่องเที่ยว ด้านสังคมมีความเข้าใจและเกื้อกูลกัน ทั้งมีกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการดูแลทรัพยากรหลักคืออาคารของตลาด เช่น ถ้าใครจะปรับปรุงอาคารร้านค้า ต้องอยู่ในรูปแบบเดิม และแม้แต่สีของอาคารก็ถูกกำหนดไว้ ทั้งนี้เพราะตลาดสามชุกได้รับรางวัลโครงการอนุรักษ์ชุมชนสามชุกและตลาดเก่าร้อยปี ด้านสิ่งแวดล้อมมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ทำให้ได้ยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนประกอบด้วย 1. การรักษาอาคารและตลาดให้อยู่ในรูปแบบตลาดเก่าที่มีชีวิตเข้าใจและเกื้อกูลกัน ทั้งมีกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการดูแลทรัพยากรหลักคืออาคารของตลาด เช่น ถ้าใครจะปรับปรุงอาคารร้านค้า ต้องอยู่ในรูปแบบเดิม และแม้แต่สีของอาคารก็ถูกกำหนดไว้ ทั้งนี้เพราะตลาดสามชุกได้รับรางวัลโครงการอนุรักษ์ชุมชนสามชุกและตลาดเก่าร้อยปี ด้านสิ่งแวดล้อมมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ทำให้ได้ยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนประกอบด้วย 1. การรักษาอาคารและตลาดให้อยู่ในรูปแบบตลาดเก่าที่มีชีวิต 2. การจัดการด้านบริหารด้วยหลักธรรมภิบาล 3. มีการสร้างเครือข่ายของตลาดสามชุกไปสู่เครือข่ายของชุมชนในบริเวณใกล้เคียงกันและสร้างเครือข่ายกับตลาดเก่าริมน้ำต่างๆ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Arunee Jampanil. (2007). History of Samchuk Market Community,Suphanburi Province ,A.D.1923-2001. The Degree Master of Arts. Program of Public and Private Management Graduate School .Silpakkorn University.
Aukladep Chotipong. (2016). Participatory Management and Results-Based Management Affecting The Performance of Tambol Municipality Organization in The North Eastern Region of Thailand. Pathumthani : Journal of Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Social Science Review Vol.5 No.2 April-August 2016.(Page 299-311).
Bunlert Inthapunyo. (2016). The Community Based Peaceful Means: A Case Study of Local Intelligence in Creating Peaceful Happiness in Northern Thailand. Pathumthani : Journal of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Social Science Review Vol.5 No.2 April-August 2016. ( Page 1-9).
Cochran W.G.( 1977). Sampling Techniques. (2 Nd Ed.). New York: Wiley.
Department of Tourism Ministry of Tourism and Sports. (2012). National Development Plan 2012-2015. Bangkok: Department of Tourism Ministry of Tourism and Sports. [Thai Version].