พุทธกระบวนทัศน์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ บุคลากรในองค์กรรัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้า

Main Article Content

อดิศักดิ์ ตั้งปัทมชาติ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ บุคลากรในองค์กรรัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้า 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรรัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้า


ผลการวิจัยพบว่า
1) บุคลากรในองค์กรรัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้าพึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มีวิธีคิดที่ยอมรับเหตุและผลกันโดยใส่ใจ


สังคมและสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ทางานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม พัฒนาปรับปรุงความสามารถเป็นระบบ
อย่างถูกต้องต่อเนื่อง และซื่อตรงต่อองค์กร
2) องค์ประกอบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
รัฐวิสาหกิจประเภทพลังงานไฟฟ้าตามหลักวุฒิธรรม 4 ประกอบด้วย (1) การรู้จักคบหาผู้รู้ (2) การ
รู้จักหาความรู้โดยเรียนรู้จากผู้รู้ (3) การรู้จักคิดหาเหตุผลให้ถูกหลัก (4) การรู้จักปฏิบัติให้ถูกต้อง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Busaba Sinsomboon. (2010). Thailand’s Political Leaders to Globalization and The
Optimize Management Strategy to Impact on Good Governance.
Dissertation Graduate School : Suan Dusit University.
Jagraval Sukmaitee. (2014). The Model of Human Resource Development Based on
Buddhist Ethics in Higher Education. Dissertation Graduate School :
Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
Jirattakarn Pongpakatien. (2007). Research and Development of Contemplative
Education in Thai Higher Institutions. Dissertation Graduate School:
Chulalongkorn University.
Katiya Aryuyuen. (2015). The Model of Promote the Employment System Based on
Buddhist Principles. Dissertation Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya
University.
Phra Brahmagunabhorn (P.A.Payutto). (2005). Dictionary of Buddhism. Bangkok:
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Press.
Sansanee Jasuwan. (2007). The Development of Learning Organization Model for
Rajabhat Universities. Dissertation Graduate School : Silpakorn University.