เผยแพร่แล้ว: 2024-04-30

รูปแบบการบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เจตนา พงษ์พยุหะ, สถิรพร เชาน์ชัย, ฉลอง ชาตรูประชีวิน, วิทยา จันทร์ศิลา

520-533

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการดำเนินการงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

รวัฒน์ มันทรา, เหมวดี กายใหญ่, เยาว์ธิดา รัตนพลแสน, เมทยา อิ่มเอิบ

582-592

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านที่อยู่อาศัยในเขตปริมณฑล

ลลิตา สิริพัชรนันท์, เพ็ญศรี ฉิรินัง, อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ, วรเดช จันทรศร

667-680

แนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดตามหลักพุทธสันติวิธีของชุมชนกุฎีจีน

สรรเสริญ ศรีบุระพันธ์, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

775-786