เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

An Integrative Process for Oral health care by Buddhist Mindfulness and Oral Health Science

Wilai suriyasangpetch, Sanu Mahatthanadull, Phramaha Somboon Vuddhikaro

1421-1434

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของพระนิเทศก์เพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางศีลธรรมที่เข้มแข็ง

พระศรีธรรมภาณี, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท, สุพิชฌาย์ เลาหะพานิช, เอกภพ พรหมสุทธิรักษ์

1461-1476

การเสริมสร้างพลังใจของชาวพุทธในสหรัฐอเมริกาตามหลักพละ 5: กรณีศึกษาวัดมงคลเทพมุนี

พระราชมงคลวิเทศ (น้อม กาละสังข์), พระปราโมทย์ วาทโกวิโท

1477-1491

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

จิชญ์​ชญา​ภัษณ์​ ทิพย์​กรรณ​, นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์, เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์

1598-1609

รูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศศิรดา พันชัยภู, ภาณุพงศ์ บุญรมย์, ชวนคิด มะเสนะ

1639-1653

รูปแบบการเขียนกฎหมายโบราณอีสาน

อัญชลี รัตนธรรม, ราชันย์ นิลวรรณาภา

1740-1752

รูปแบบเศรษฐกิจชุมชนในเขตชุมชนเมือง: กรณีศึกษา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อิทธิพล มาชื่น, อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย, ธรรมพร ตันตรา, พจนา พิชิตปัจจา

1767-1778

การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ ร้านกาแฟในยุควิถีใหม่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

รวัฒน์ มันทรา, ธวัชชัย เหล่าสุพะ, วีระยุทธ รัชตเวชกุล, ภราดร รีชัยพิชิตกุล

1779-1792

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัล

อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล, สุชาติ เซี่ยงฉิน, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, สมนึก วิสุทธิแพทย์

1809-1826