ยกระดับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Main Article Content

นิษฐา หรุ่นเกษม
จุฑาทิพย์ พหลภาคย์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักวิจัยเพื่อชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ 2) เพื่อประเมินผลลัพธ์จากรูปแบบการพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักวิจัยเพื่อชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นการวิจัยกึ่งทดลองผ่านกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย รวม 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสำรวจและสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ


            ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักวิจัยเพื่อชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้รับการออกแบบจากข้อมูลการประเมินศักยภาพนักวิจัยชุมชนและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมเริ่มต้นจากโปรแกรมการพัฒนานักวิจัยทั้ง “ต้นทาง” “กลางทาง” และ “ปลายทาง” และ 2) ผลลัพธ์จากรูปแบบการพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักวิจัยเพื่อชุมชน ส่งผลให้นักวิจัยชุมชนมีความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย รวมถึงความเข้าใจในการดำเนินโครงการวิจัยแบบชุมชนมีส่วนร่วมที่มากขึ้นกว่าเดิม และนักวิจัยชุมชนสามารถเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมได้จำนวน 16 โครงการ และได้ยื่นขอรับทุนสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Akerlind, G. S. (2008). Growing and developing as a university researcher. High Educ

, 241–254. https://doi.org/10.1007/s10734-007-9052-x.

Bray, R., & Boon, S. (2011). Towards a framework for research career development:

an evaluation of the UK’s vitae researcher development framework. International Journal for researcher development, 2, (2), 99–116. https://doi.org/10.1108/17597511111212709.

Chinawong, K. (2011). Research for local: communicate meaning through thought

And experience. Chiang Mai: Office of Research Support Fund (Regional office).

Duang-udom, W., & Yossakrai, K. (2021). Developing the potentials of community-based

research from groups of Rajabhat Universities located in the central region- Rattakosin group with the process of developing research problems and integrated project proposal. Chandrakasem Rajabhat University Journal of graduate School 16, (1), 91–102.

Evans, L. (2012). Leadership for researcher development: what research leaders need to

know and understand. Educational management administration & leadership, 40(4), 423–435. doi:10.1177/1741143212438218

Jakkorn, N. et al. (2017). Project for the development of the research management potential

of Rajabhat Universities across Thailand under the cooperation for the research management system development to excellence in local research. Bangkok: Research Support Fund Office.

John, J., & Creighton, J. (2011). Researcher development: The impact of undergraduate

research opportunity programmes on students in the UK. Studies in Higher Education,

(7), 781–797. https://doi.org/10.1080/03075071003777708

Jomprasert, T. et al. (2017). Developing researcher potential and proposal of a research

project for local communities of the Northern Rajabhat University group. Bangkok:

Research Support Fund Office.

Kaewtep, K. (2021). Reinforcement and local research. Chiangmai: Foundation of the

Local Research Institute.

Kaewtep, K. et al. (2018). Innovation for community reinforcement with the instrument for

analysis and synthesis of local research: A case of the coordinating center for local research in Samutsongkram. Bangkok: Research Support Fund Office.

Tongtua, K. (2016). Decoding the lessons, experience, supporters of academic research.

Ubon Ratchathani: Office of the Research Support Fund.

Tongtua, K. et al. (2013). Model in mobilizing and supporting the local research: A case

study of Ubon Ratchathani Rajabhat University. Ubon Ratchathani: Research

Support Fund Office.

Tongtua, K. et al. (2018). The project of the local research to the higher education

institute in Ubon Ratchathani Province. Ubon Ratchathani: Research Support Fund

Office.