รูปแบบเศรษฐกิจชุมชนในเขตชุมชนเมือง: กรณีศึกษา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

อิทธิพล มาชื่น
อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย
ธรรมพร ตันตรา
พจนา พิชิตปัจจา

บทคัดย่อ

บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาสถานการณ์ และรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนในเขตชุมชนเมืองของตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 30 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ทำการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ใช้เทคนิคสามเส้าในการตรวจสอบ และนำเสนอแบบพรรณนา


ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุมชนตำบลดอนแก้วมีลักษณะค่อนข้างเป็นชุมชนเมืองอย่างสมบูรณ์ ทั้งในทางประชากร กายภาพ และสังคม ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนมีความเป็นปัจเจก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีความแตกต่างทางด้านความคิดเห็น รวมถึงเวลาและพื้นที่ในการรวมกิจกรรมของชุมชน แต่มีพลังใหม่ในพื้นที่ทั้งพลังความรู้ความเชี่ยวชาญ พลังบริโภค ที่มาจากลักษณะชุมชนเมือง และมีพลังจิตอาสาช่วยเหลือดูแลกันของชุมชน ที่ได้มีการขับเคลื่อนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 2) รูปแบบเศรษฐกิจชุมชนในเขตเมืองของตำบลดอนแก้ว เป็นการขับเคลื่อนบนฐานของจิตอาสาและความเกื้อกูล ที่เน้นการอุดหนุนกัน ร่วมมือกัน และแบ่งปันกันของคนในชุมชน ซึ่งมี 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) คนในชุมชน, 2) งาน-กิจกรรม และ 3) ผู้ดำเนินการ โดยในการขับเคลื่อนต้องมีหน่วยจัดการกลางที่ทำหน้าที่ในการประสานความร่วมมือให้มีการทำงานเชิงบูรณการ และมีการสร้างกระแสความต้องการทั้งการกระทำโดยตรง และการสร้างความต่อการแบบต่อเนื่อง โดยต้องอยู่บนฐานคิดของการพัฒนาแบบองค์รวม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Don Kaew Subdistrict Administrative Organization, Mae Rim District, Chiang Mai Province 2018. Local Development Plan (2018-2022).
Ittipol Machuen. 2020. Management model of local government organization in the development of the community economy in the semi-urban area. College of Administration Mae Jo University Chiang Mai Province.
Kovit Puangngam. 2008. Self-management of the community and local. Bangkok: Thammasat University.
Matthew J. Walpole, Harold J. Goodwin. 2000. Local economic impacts of dragon tourism in Indonesia. Annals of Tourism Research, 27(3), 559-576.
Prawetwasi. 1998. Prachakhom Subdistrict, Bangkok: Matichon Publishing House.
Supattanachai Phokaew. 2014. Rural and Urban Development. Bangkok: Triple Education Co., Ltd.
Thanet Sriwichai Lampan 2013. Community economy development. Chiang Mai: Chiang Mai University.
Weerasak Kruithep. 2014. Final Report, a research study to monitor and evaluate the results of decentralization of Thailand. (Research report). Bangkok: Chulalongkorn University.