การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการนิเทศของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

นิภาวรรณ เดชบุญ
วัลนิกา ฉลากบาง
พรเทพ เสถียรนพเก้า

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการนิเทศของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะการนิเทศของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ และ 3) จัดทำคู่มือการใช้ตัวบ่งชี้สมรรถนะการนิเทศของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1
การกำหนดกรอบแนวคิดและพัฒนาตัวบ่งชี้ โดยการศึกษาเอกสาร งานวิจัย การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน และการใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง 3 รอบ โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 21 คน ระยะที่ 2 การตรวจสอบสมมติฐานการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการสอบถามศึกษานิเทศก์และครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 576 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมลิสเรล ระยะที่ 3 จัดทำคู่มือการใช้ตัวบ่งชี้สมรรถนะการนิเทศของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน


            ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะการนิเทศของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 15 องค์ประกอบย่อย 71 ตัวบ่งชี้ 2. โมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้สมรรถนะการนิเทศของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square เท่ากับ 52.5, df เท่ากับ 54, p-value เท่ากับ 0.53, GFI เท่ากับ 0.99, AGFI เท่ากับ 0.97, และ RMSEA เท่ากับ 0.000) 3. คู่มือการใช้ตัวบ่งชี้สมรรถนะการนิเทศของศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.50 , S.D. = 0.34)
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

References
Bupphamala, B. (2015).The functional competencies development model of supervisors in the
office of primary education, inspection region 10. (Doctoral Dissertation). RajaPhat
Mahasarakham University. Mahasarakham.
Chaiwut, S. (2017). The Development of Academic Management Handbook for Faculty
of Education, Chiang Mai Rajabhat University. (Master’s Thesis). Chiang Mai Rajabhat
University. Chiang Mai.
Cherdchumroen, P. (2016). A Linear Structural Equation Model of Competencies of Education
Supervisors Affecting to the Primary Effectiveness School under the Office of The Basic
Education Commission. (Doctoral Dissertation). Buriram Rajabhat University. Buriram.
Disatham, S. (2008). Predictive Power of Motive at Work, Internal Locus of Control and Work
Values to Public Service Officer’s Best Practice Behavior Based on the “I AM READY”.
(Master’s Thesis). Chiang Mai University. Chiang Mai.
Henderson, V. (1976). Nursing Research and Assessment. New York: Appleton-Century Craft.
Kanarom, Th. (2012). The relationship between the model and the need for internal
supervision of teacher officials Office of the Secondary Educational Service Area 18.
(Master’s Thesis). Rambhai Barni Rajabhat University.ChanthaBuri.
Khonthong, W. (2013). Study of Motivation of Thailand Oversea Workers in Construction
Business. (Master’s Thesis). Suranaree University of Technology. Nakhon Ratchasima.
Kittiratchadanon, S. (2008). The Development of the Instructional Supervision Model in Basic
Educational Institutions. (Doctoral Dissertation). Chiang Mai University. Chiang Mai.
Kornkaew, S. (2017). The Competency Development Model for Supervisors in The Secondary
Education Service Area Office. (Doctoral Dissertation). Phayao University. Phayao.
Laowreandee, W. (2010) Supervision of Instruction. Silpakorn University: Nakhon Pathom.
Leangudom, P. (2011). A Study Teacher Motivations Affecting The school Effctiveness Under
Pathumthani Primary Education Service Area Office 2. (Master’s Thesis). Rajamangala
University of Technology Thanyaburi. Pathumthani.
Payakkul, D. (2016). The Development of Educational Supervision’s Competency to Professional
Supervisor. (Doctoral Dissertation). Far Eastern University. Chiang Mai.
Phengsawat, W. (1999). Early childhood Educational research. Sakon nakhon: Prince of
Sakon nakhon Rajaphat University.
Phetchapun Primary Educational Service Area office 1. (2018). Education Supervision Plan for
The Fiscal Year 2018. Phetchapun: Phetchapun Primary Educational Service Area
office 1.
Pradit, W. (2011). Factors Related to working Motivation of the Teacher and Educational
Personal at the Agriculture and Technology College Lop Buri. (Master’s Thesis).
Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Pathumthani.
Prayoonsuk, J. (2010). Practical Competencies of Educational Supervisors under the
Nakhonnayok Educational Service Area Office as Perceived by Administrators and
Teachers. (Master’s Thesis). Eastern Asia University. Bangkok.
Seanmuean, N. (2015). Development of Indicator of proactive Leadership among Education
Opportunity Expansion School Administrator under the office of the basic Education
commission. (Doctoral Dissertation). Sakon nakhon Rajaphat University. Sakon nakhon.
Srisuchad, K. (2016). The Development of Indicators of Safety School Guide of the Basic
Education Commission Office. Journal of RMU.J.(Humanities and Social Sciences),
10(3), 259-272.
Teesuka, W. (2014). Development of Strategic Management Indicators of Educational
Administrators under the offices of primary Education Service Areas. (Doctoral
Dissertation). Sakon nakhon Rajaphat University. Sakon nakhon.
Wiles, K., & Lovell, T. (1967). Supervision for Better School. (3rd ed.) Englewood Cliffs,
New Jersey: Prentice – Hall.