การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ ร้านกาแฟในยุควิถีใหม่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

Main Article Content

รวัฒน์ มันทรา
ธวัชชัย เหล่าสุพะ
วีระยุทธ รัชตเวชกุล
ภราดร รีชัยพิชิตกุล

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจร้านกาแฟในยุควิถีใหม่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และ2) เพื่อเปรียบเทียบแรงผลักดัน
ในการแข่งขันที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจร้านกาแฟในอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ประชากรในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการร้านกาแฟในอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 170 ราย
ซึ่งประกอบด้วยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมติฐานการวิจัย คือ การทดสอบค่าที (t-test) และ ค่าเอฟ (F-Test) ด้วยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ตามวิธีของวิธี Least -Significant Different (LSD)


            ผลการวิจัยพบว่า 1) ศักยภาพการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจร้านกาแฟในอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยในยุควิถีใหม่ ด้านรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลางโดย มีระดับความคิดเห็นสามลำดับแรกคือ ด้านอำนาจการต่อรองจากผู้ขาย ด้านอำนาจการต่อรองจากผู้ซื้อ ด้านอำนาจการต่อรองจากสินค้าทดแทน และระดับความคิดเห็นต่ำที่สุดคือ ด้านอุปสรรคจากการการแข่งขันรายใหม่ 2) การแข่งขันที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจร้านกาแฟในอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย จำแนกตามระดับการศึกษา และจำแนกตามลักษณะของธุรกิจ พบว่า ด้านอำนาจการต่อรองจากผู้ขายและ ด้านอุปสรรคจากการแข่งขันรายใหม่ มีความคิดเห็นความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Coffee Travelers Magazine. (2021). Covid-19 and the impact of the coffee market in Thailand. Retrieved September 17, 2021, from https://coffeetravelermag.wixsite.com

Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University. (2021). Coffee. Retrieved December 5, 2021, from http://www.anatomy.dent.chula.ac.th/coffee.html

food intelligence center Thailand. coffee Business in Thailand. (2021). Retrieved April 20, 2021, from https:// www.food-intelligence.de

GotoLoe. Coffee Shops in Loei Province. (2021). Retrieved January 5, 2022, from https://gotoloei.com

Kasikorn Research Center. How does the coffee shop business be managed to prosper. (2018). Retrieved January 5, 2022, from https://www.kasikornbank.com

Khangkhun C. Goodies from coffee grounds. Retrieved January 3, 2022,

form https://sites.google.com/site/prayochncakkakkafae

Kongsat, S. & Thammawong, T. (2551). Validation of the Tests (IOC).

Retrieved March 8, 2022, from http://mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?

Khunthong, P. (2017). Creating competitive advantages of guesthouse business

in Muang District, Chiang Mai Province. (Independent Study). Maejo University. Chiang Mai.

Mai-on, P. (2017). Business strategy for dessert shop Case study of After You shop.

(After You). (Independent Study). Thammasat University. Bangkok.

Poltahan, N., SriPrasert, T., Wannasupong, K., TokBua, P., Pan Sanit, S., & Boonmeewiset, T. (2021). The communication style New Normal that affects the change the way of life of people in the age of COVID-19. (Research Report). Loei Rajabhat University. Loei.

Pairat, I. (2018). Marketing Strategy Development of Pha Thon Na Muen Si Group, Na Yong District, Trang Province. (Research Report). Suan Dusit University. Trang.

Ruangpraphan, C. (2022). Basic statistics with analytical samples with Minitab SPSS and SAS Khon Kaen program, Khon Kaen University. Retrieved March 8, 2022, from

http://www.research-system.siam.edu/images/coop_HT

Saksakulpornchai, P. (2011). Economic assessment of the Thai furniture industry

Compare competitors in ASEAN. (Master’s Thesis). Silpakorn University. Bangkok

Sinjaru, T. (2012). Researching and analyzing statistical data as well SPSS & AMOS. (13th ed.). Bangkok : Business R&D.

Sutthisawatsophon, N. (2021). Trade strategies to increase competitive advantage of bakery business in Muang district Phayao Province. (Master’s Thesis). Phayao University. Phayao.

Teerapnitroj, j. (2017). Key factors in deciding on the use of internet cafe services

In Khlong 6 community, Pathum Thani province in terms of marketing contributions. (Master’s Thesis). North Bangkok University. Bangkok.

Yupolmoon, S. (2017). Building a competitive advantage in the building materials retail business inPhayao Province affects the business of retailing construction materials in Phayao Province. (Master’s Thesis). Phayao University. Phayao.