การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน

Main Article Content

พรมงคล ชิดชอบ
ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

บทคัดย่อ

น้ำเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเพื่อการเกษตรที่เป็นอาชีพพื้นฐานของสังคมไทยมาช้านาน ปัญหาการขาดแคลนน้ำในปัจจุบัน นับวันยิ่งทวีความต้องการมากขึ้น อันเนื่องจากภาวะวิกฤตโลกร้อนที่เร่งให้เกษตรกรเผชิญกับภัยแล้งมากขึ้นกว่าในอดีต ภาครัฐได้กำหนดยุทธศาสตร์น้ำและมีความพยายามขับเคลื่อนผลักดันโครงการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำให้พอเพียง อุปสรรคหนึ่งของการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่พบ คือ การคัดค้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้เป็นเพราะการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ของรัฐยังขาดการมีส่วนร่วมและปรับมุมมองการแก้ปัญหาด้วยปัญญา บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การลงพื้นที่ชุมชนแห่งสัมมาทิฏฐิของผู้เขียน ในการนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งผู้เขียนได้นำเสนอ 2 ขั้นตอนการตรวจสอบการแก้ปัญหาน้ำอย่างเป็นระบบและเป็นองค์รวม โดยมีหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นฐาน นำพาสันติมาสู่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยความรักสามัคคี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ. (2018). แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (2561–2580). Bangkok: Office of the National Water Recourses (ONWR).

Boontongkham, N. (2017). People’s Participation in Agricultural Water Management at Pasak Basin, Phetchabun Province. Journal of MCU Social Science Review, 10(2), 189-201.

Sukkul, W., & Winischaikul, N. (2012). Local Conflict Management Model: A Case Study of Maekhan Dam Project, Chiang Mai Province (Research Report). Chiang Mai: Maejo University.

Sukkorn, K., Vipasrinimit, P., & Supachantarasuk, S. (2017). Communities Participation on Strategic Management of Wang River. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 10(2), 1969-1989.

Kokpol, O. (2009). คู่คิด คู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น. Bangkok: Charansnidvongs Printing Co Ltd

Creighton, J. L. (2000). คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน [A guide book for involving citizens in community decision making]. (Watthanasap, Translator). Bangkok: King Prajadhipok's Institute.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). Thai Tripitakas. Bangkok: MCU Press.

Phra Brahmagunabhorn (P.A.Payutto). (2008). Dictionary of Buddhism. (12th ed.). Bangkok: Sahathanmik Co Ltd.