ปัจจัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคประเทศไทย 4.0 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Main Article Content

ไชยวัฒน์ เผือกคง
กาญจนา เผือกคง

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 4.0 2) วิเคราะห์ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคประเทศไทย 4.0 3) วิเคราะห์ปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 4) เสนอแนวทางการบริหารจัดการปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคประเทศไทย 4.0 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิธีการวิจัยเป็นแบบผสานวิธีโดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามผสมด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) แบบเจาะจง จำนวน 19 ท่าน


ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านแผนงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอยู่ในระดับปานกลาง
(= 2.93, S.D = 0.86) 2) ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในท้องถิ่น อยู่ในระดับปานกลาง (= 2.92, S.D = 0.83) 3) ด้านปัจจัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (= 3.50, S.D = 0.67) 4) ในส่วนของวิธีวิจัยแบบคุณภาพใช้วิธีสนทนากลุ่ม โดยใช้วิธีเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐกิจดิจิทัล19 ท่าน ผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมการตลาดออนไลน์และบริการ WIFI ครอบคลุม แสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และแนวทางการบริหารจัดการปัจจัยหลักที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคประเทศไทย 4.0 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นรูปแบบ FAST Model

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bailoa, S. (2016). Merging digital capital and digital governance: A framework for local government websites. (Research Report). The Małopolska School of Economics in Tarnów.
Chaiwat, P. (2018). Factors driving the digital economy of the local government organization In
Surat Thani province. (Research report). Suratthani Rajabhat University.
Electronic Transactions Development Agency. (2012). Plan for driving business development
Electronics (2018 – 2022). From https://www.etda.or.th/etda-strategic-
plan.html. 20/01/2019
Institute for Knowledge Management for Society. (2017). Thailand 4.0 Model for driving Thailand
towards prosperity Stable and sustainable. From
http://www.libarts.up.ac.th/v2/img/Thailand-4.0.pdf 20/01/2019
Kawn, P. (2016). Feasibility study of the project in accordance with the promotion strategy
Create digital service Under the digital policy for economy and society of Thailand.
Journal of Economics, Ramkhamhaeng, 2(2).
Ministry of Information and Communication Technology. (2016). Digital development plan for
economy and society. From http://www.mdes.go.th/assets/portals/1/files/590613_4
Digital_Economy_Plan-Book.pdf. 20/01/2019
Nakarin, M. (2016). Local Administrative Organization. From http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title
20/01/2016.
Narawat,. C. (2010). Technology and Innovation Capabilities Assessment Tool
Application case examples for manufacturing companies Automotive parts. Journal of
Chulalongkorn.
Secretariat of the House of Representatives (2015). Digital Economy (Digital Economy): the policy to
drive the new economy. Office of the Secretariat of the House of Representatives
Surat Thani Provincial Strategy Development Committee. (2017). Surat Thani Province 20-Year
Development Plan. From http://123.242.172.6/yuttasat/document/plan20y.pdf.
15/08/2018.
Suvit, M. (2018). Thailand 4.0. From http://planning2. mju.ac.th/government /
20111119104835_planning/Doc_25590823143652_358135.pdf 20/01/2019.
Tong, A. (2016). Directions of Thai education. From https://www.google.com/vQViiNJZOO
20/01/2019.