ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)

Main Article Content

ประกิต บุญมี
บุญมี เณรยอด

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) เป็นการวิจัยเชิงอนาคต โดยใช้เทคนิควิธีวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 20 คน วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน คือ (1) กำหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (2) กำหนดประเด็นแนวโน้มและสร้างเครื่องมือการวิจัย (3) การทำ EDFR รอบที่ 1 จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 20 คน (4) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทำ EDFR รอบที่ 1 (5) ทำ EDFR รอบที่ 2 และ 3 จากแบบสอบถามและแนบข้อมูลป้อนกลับเชิงสถิติ เพื่อหาฉันทามติ ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (6) เขียนภาพอนาคตทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยควอไทล์ และ (7) สรุป เสนอแนะ และนำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป


ผลการวิจัยพบว่า ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ตามฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญ (Median≥ 3.50, interquartile range≤1.50) สรุปว่ามีทั้งสิ้น 70 แนวโน้ม โดยแยกองค์ประกอบได้ทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการประเมินหลักสูตร ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านนักศึกษา และด้านสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Jaiharn, N. (2018). Law and Jurists in Thailand 4.0. Retrieved April, 10, 2018, from https://siamrath.co.th/n/ 24773.
Khemmanee, T. (2002). The Philosophy of Teaching. Bangkok: Chulalongkorn University Press.
Malaiwong, K. (1997). IT Perspective. (2nd). Bangkok: National Electronics and Computer Technology Center.
Phatphol, M. (2015). Curriculum Assessment for Learning and Development. (3rd). Bangkok: Charansanitwong Printing Co., Ltd.
Phinthupha, H. (n.d.). Introduction to Educational Administration. Srinakharinwirot University. Retrieved July, 10, 2018, from facstaff.swu.ac.th.
Rovinelli, R.J. (1976). Methods for Validating Criterion-Referenced Test Items. Unplblisded Doctoral Dissertation. University of Massachusetts Amherst. October, 20, 2020, from https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.Co.th/&httpsredir=1&article=4661&context=dissertations_1.
Sinlarat, P. (2014). Principles and Methods of Teaching at Higher Education. (6th Ed.) Bangkok: Chulalongkorn University Press.
Kraisakul, S (2019). The Instructional Management of Higher Education Intuitions in the Next Decade (B.E. 2563-2572). [Boonmee, P]. Interview Date December, 10, 2019.
Wongyai, W. (2011). The Curriculum Development of Higher Education. (2nd) edition. Bangkok: R & Print.
Wonganutarot, P. (2010). Academic Administration. Bangkok: Educational Promotion Center.
Mokkranurak, D. (2011). The Scenario of Vocational Education During the Next Decade (2011-2021). Dissertation Doctor of Philosophy (Educational Administration). Graduate School Khon Kaem University.