การพัฒนาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และแบบประเมินภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี

Main Article Content

คมคาย น้อยสิทธิ์
บุญเรียง ขจรศิลป์
ธนีนาฏ ณ สุนทร

บทคัดย่อ

บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี 2) ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจ
3) พัฒนาแบบประเมินภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจ 4) ทดลองใช้แบบประเมินภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบประเมินภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจ และศึกษาระดับภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจ ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 300 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า มี 5 ระดับ ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน


ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ด้านการปฏิบัติภาวะผู้นำ มี 4 ตัวบ่งชี้ ด้านการมีวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม มี 4 ตัวบ่งชี้ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม มี 3 ตัวบ่งชี้ และด้านการสร้างแรงจูงใจ มี 4 ตัวบ่งชี้ 2) องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ทุกตัวมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 3) แบบประเมินภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา มีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า 5 ระดับ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงระหว่างผู้ประเมินเท่ากับ .920 4) ผลการทดลองใช้แบบประเมิน พบว่า องค์ประกอบและตัวบ่งชี้มีความตรงเชิงโครงสร้าง และผลการประเมินระดับภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจอยู่ในระดับปานกลาง
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

George,B. (2010). The new 21st century leaders. Retrieved December 25, 2016 from
http://www.Blogs.hbr.org/2010/04/the-new-21st-century-leaders-1/

Gronn, P. (2003). Leadership: Who Needs it?, School Leadership and Managerment, 23(5),
267-290.

Hermann, K. R. (2016). The Principal’s role: Distributed leadership. (Doctoral Dissertation).
Old Dominion University, Norfolk, VA.

Forsythe, J. (2019). Winning Strategies for Fostering Teamwork in the Workplace. Retrieved
June 23, 2019 from http://www.igloosoftware.com/blog/teamwork-in-the-workplace/

Kajornsin, B. (1990). Research methods in education. (2nd ed.). Bangkok: Physics Center Press.

Leekitchwatana, P. (2016). Research methods in education. (11st ed.). Bangkok: Mean Service
Supply.

Office of the Civil Service Commission. (2016). Effectiveness of team building. Retrieved
December 21, 2018, from http://www.ocsc.go.th

Office of the Education Council. (2017). The national scheme of education B.E. 2560-2575
(2017-2036). Bangkok: Phrik-hwan Co., Ltd.

Sirichotiratana, N. (2017). Human resource management in the 21st century. Bangkok:
Chulalongkorn university printing house.

Spillane, J. P.(2006). Distributed Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.

Tangdhanakanond, K. (2016). Measurement and evaluation of practical skill. Bangkok:
Chulalongkorn University Press.