เผยแพร่แล้ว: 2021-06-30

Unsafe house environment influencing on depression in the elderly in Thailand

Rangsima Thipprakmas, Jiraporn Chompikul, Supattra Srivanichakorn, Aroonsri Mongkolchati, Kawinarat Suthisukon, Kriengsak Thamma-Aphiphol, Jutatip Sillabutra, Weerawit Viripiromgool

1308-1327

Business Management Strategies in the COVID-19 Situation

Duangta Saranrom, Wisanan Ouparamai , Aphiradee Saranrom

1328-1336

การประกอบสร้างความหมายผู้หญิงในชาดกล้านนา

ดลยา แก้วคำแสน, ปฐม หงษ์สุวรรณ

1366-1382

รูปแบบการบริหารงานวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ณรงค์กร ชัยวงศ์, กระพัน ศรีงาน, โกวิท วัชรินทรางกูร

1383-1395

แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยานของประเทศไทย

นิตติยา โขสันเทียะ, ชนิสรา แก้วสวรรค์, ภัทรี ฟรีสตัด

1396-1414

พุทธธรรมาภิบาลกับปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง

พระครูโอภาสสราธิคุณ ชาตรี (อาสโภ), สิริกร อมฤตวาริน, กีรติ บุญเจือ, เอนก สุวรรณบัณฑิต

1444-1454

การเสริมสร้างความร่วมมือในการกำกับดูแลการแข่งขันในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร

สาธิตา วิมลคุณารักษ์, นิสิต อินทมโน, ธีรเดช มโนลีหกุล, วรรณวิภา เมืองถ้ำ, ภาณุมาศ ขัดเงางาม, สันทัด ทองรินทร์, สมบัติ พันธวิศิษฏ์, อัคคัญญ์ นรบิน

1455-1471

การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย สมศ.

สรรชัย ชูชีพ, ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์, สาวิตรี จูเจี่ย, ชวลิต ศุภศักดิ์ธำรง, สหัสชัย ปราณีตพลกรัง

1513-1525

อาหารพื้นบ้าน: กระบวนการจัดการตามหลักโภชนาการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตภาคเหนือตอนบน

พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ, รวีโรจน์ ศรีคำภา, กาญจนา ดำจุติ, คุณญา แก้วทันคำ

1641-1652

บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินคดีฟอกเงินในกระบวนการยุติธรรม

อิสราพร นรินทร์, ณิช วงศ์ส่องจ้า, ณรงค์ กุลนิเทศ

1666-1680

อนาคตภาพคุณลักษณะของครูปฐมวัยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2562-2572)

วชิราภรณ์ ศรีผา, สุวิมล โพธิ์กลิ่น, ชวนคิด มะเสนะ

1681-1694

โมเดลการพัฒนาสังคมสันติสุขของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

วีนัส ธรรมสาโรรัชต์, นัทนิชา หาสุนทรี, ทวี แจ่มจำรัส

1695-1706